Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiven (PM) på svenska finns i klubbmaterialpåsen för svenska lag och FSO:s lag och även i INFO i tävlingscentrum.

Competition Instructions in English can be found in club material bags for international teams. Instructions are also available at the info desk in the competition centre.

Obs! De här tävlingsdirektiven är preliminära. Ändringar fortfarande möjliga.

Allmänt
Ungdomens Jukola är en internationell stafettävling för klubblag över 7 etapper. För deltagarrätten till de olika etapperna gäller vad som framgår ur punkt ”Banor och etapper” och endast personer som löper i nämnda klasser får deltaga.

De föreningar, som inte får ihop egnas lag, kan bilda kombinationslag. Kombinationslagen kan också bestå av elever från en och samma kommuns skolor eller ungdomsorganisationer. Om en klubbmedlem ställer upp i skol- eller organisationslag, bör den tävlande erhålla tillstånd av sin representationsförening.

För alla klubblag gäller begränsningarna för kön och ålder. I övriga lag får flickor också löpa 7:e etappen. Arrangörerna sammanställer lag av de orienterare, som anmälts till deltagarbanken. Tävlingen arrangör är Kankaanpään Suunnistajat rf. Tävlingen backas upp av Suomen Suunnistusliitto och Kaukametsäläiset ry. I tävlingen gäller grenreglerna för orientering 2014, arrangörsdirektiven för Ungdomens Jukola samt bestämmelser och direktiv framförda av arrangören. De slutliga tävlingsdirektiven publiceras på resultattavlan samt på tävlingens internetsida 14.6. kl. 16.00.

Tävlingens huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Erkki Katajisto erkki.katajisto(a)netti.fi +358 44 572 2212

Tävlingsteknik
Raimo Hannukainen raimo.hannukainen(a)dnanternet.net +358 44 578 7693

Tävlingens sekreterare och info
Jorma Mäkinen makinen.jorma(a)dnainternet.net +358 40 748 8629

Presstjänst
Jari Vaara jari.vaara(a)dnainternet.net +358 40 315 7038

Fältfunktioner
Pertti Manninen pertti.manninen(a)dnainternet.net +358 40 590 4362

Banläggargruppen
Reijo Mäkilä reijo.makila(a)gmail.com +358 43 217 5569

Resultatservice
Jussi Hannukainen jussi.hannukainen(a)student.tut.fi +358 50 337 0108

Restaurattjänster

Päivi Tuominen paivituominen71(a)luukku.com +358 45 630 1542

SSL:s tekniska delegat (TD)
Tommi Tervakangas tommi.tervakangas(a)gmail.com +358 40 544 7450

Bankontrollant
Seppo Sipilä seppo.sipila(a)dnainternet.net +358 50 3560 555

GPS-uppföljning Teemu Katajisto +358 50 386 5662

Första hjälpen Leena Loukkaanhuhta +358 44 5788889

Inbjudna Marjatta Vaara +358 46 572 54 02
Säkerhetsansvarig Kauko Pajunen +358 50 572 1963
Måldomare Tuomo Hakola

Juryns ordförande: Jari Holmberg +358 40 167 7505
– medlemmar: Anu Ingberg, Mikael Niemi

Tävlingens beskyddare Ristomatti Hakola

Tävlingscentral, adresser, vägvisning och parkering
Tävlingscentralen ligger vid Kankaanpää idrottscentrum. Vägvisning till TC börjar i korsningen av vägarna 23 och 44. Vägvisningen är på plats från och med fredagen 15.8.2014 kl 16.00. Parkering kring Reima Oy (Jämintie 14) och på parkeringen för Kankaanpää idrottscentrum (Jämintie 10). Husbilar parkerar på samma område. De, som inkvarterar, parkerar på inkvarteringsskolornas parkeringsområden. Gångavstånd till TC högst 0,5 km. Bussarna har en avlämningsplats invid TC. Bussarnas parkering ligger nära avlämningsplatsen. Parkeringen är avgiftsfri.

Info
Tävlingsmaterial (bl.a. tävlingsnumrorna) fås från Info. Info finns på fredag 15.8.2014 kl 16.00–21.00 vid inkvarteringen samt på lördagen 16.8.2014 kl 8.00–18.00 i TC. Klubben erhåller lagmaterialet när alla avgifter betalats i sin helhet. Obetalda avgifter kan erläggas i info. Endast kontantbetalning.

Centrumpålen står invid Info.

Tävlingsbricka
Laget behöver minst tre Emit-brickor. Samma Emit-bricka kan inte användas i två olika lag.  Emit-brickor kan hyras av arrangören till priset  av 4 €/bricka. Reservering av behövliga brickor görs i samband med anmälan. Emit-brickans nummer behöver inte meddelas på förhand, då denna registreras i resultatsystemet på tävlingsplatsen vid inträdet till start- och växlingsområdet.

Skolinkvartering, kvällsbit och morgonmål
Skolinkvartering sker vid Pohjanlinna och Kangasmetsä skolor, adress Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää. Inkvarteringen öppnas på fredagen 15.8. kl 16 och lagen får vistas där till lördag 16.8 kl 11. Inkvarteringen har egna ordningsregler. Avståndet inkvarteringen – TC är 200 m.

Kvällsbit (fre), som reserverats på förhand, serveras kl 19.00–22.00. Lördagens morgonmål serveras kl 6.00–9.00. Om förhandsbeställningen kompletterats med tilläggstjänster, bör dessa betalas på förhand via bank (uppvisa kvitto) eller kontant i info.

Karta
Orienteringskarta 7/2014 (utskrift), skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, storlek A4. Kartorna är i plastfodral. Gamla kartor samt terrängbeskrivning hittar man på tävlingens internetsida.

Tävlingskartan finns till påseende i växlingsfållan.

Terrängen
De första etapperna går i snabbforcerad terräng, som är uppskuren av åkrar och stigar. Förbjudna områden är odlade åkrar och tomtmark samt en, ur naturskydds synvinkel, värdefull bäckdäld. Odlade åkrar har, i löpriktningen, ingärdats med band för förbjudet område och på kartan med tecken för förbjudet område, med undantag för tillåtna passage. Albuskage, betecknade med mörkaste nyansen av grönt, är i det närmaste ogenomträngliga. I mitten av banorna kommer alla in i ett småskuret, bergrikt skogsparti. Över de bredaste dikena har byggts spång, som ritats som svarta streck över dessa. Vissa stråk har förbättrats genom slyröjning. De längre banorna omfattar också sumpskog samt större bergsområden.  Slutet av banorna består av mycket snabblöpt friluftsområde, som är genomkorsat av motionsstigar.

Start och K-punkt, snitslingar
Starten för stafetten sker i TC i östra ändan av växlingsområdet. Snitselns längd från start och växling till K-punkten är c. 240 m.

Kontrollerna
Kontrollerna är i terrängen märkta med orange-vita skärmar. Modellkontroll i TC, där det också är möjligt att testa Emit-brickan. I terrängen ligger skärmarna ställvis mycket tätt. Kom ihåg att kolla koden!

I terrängen finns kontroller som videofilmas, detta visas på skärmen i TC. Alla etapper har online-kontroller.

Kontrolldefinitioner och koder
Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Koden finns också på kartan intill ordningsnummern. Om du använder dig av Emit-bricka med display, notera att stämplingsenhetens kod inte nödvändigtvis överensstämmer med kontrollens kod.

Banor och etapper
Alla etapplängden innefattar snitslad del på 600 m. Femte etappen (5) är ogafflad (rak etapp). Alla övriga etapper är gafflade.

Etapp

Klass

Längd
(km)

Stigning
(m)

Kontroller

Idealtid
(min)

Täten
växlar

1

H/D -16

4,6–4,7

90

10

29

11.59

2

H/D -16

4,6–4,7

100

11

25

12.24

3

D -14

2,9

45

8

17

12.41

4

H/D -14

3,1

50

9

16

12.57

5

D -16

3,7

70

9

23

13.20

6

D -18

4,9–5,0

90

13

36

13.56

7

H -18

5,8–5,9

140

15

39

14.35

Förbjudna områden
Odlade åkrar (s.k. ”punktåker”) och tomtmark är förbjudna områden enligt orienteringens grenreglerna. Odlade åkrar är dessutom i början av banorna märkta med tecknet för förbjudet område. På de områden, där risken är stor att löparna hamnar ut på åkrar, är de förbjudna området ytterligare snitslat. Tillåtna passage över förbjudna områden är utmärkta på kartan. En bäckdäld är förbjudet område av naturskydds skäl. Området är betecknat som förbjudet område på kartan.

Coachfålla på etapperna 3 och 4
Vid snitseln, som leder till K-punkten, finns en coachfålla, där lagets coach kan instruera löpare på 3:e och 4:e etappen om ruttplanering. Tillträde till fållan endast med coachkort.

Tävlingsnummer
Tävlingsnummer används på alla etapper. Nummern fästes tydligt på skjortans framsida. Egna säkerhetsnålar! Lagnumreringen baserar sig på placeringarna i stafetten 2013. Lag försedda med asterix (*) avviker från detta. Kombinationslag samt lag med en flicka på ankaretappen har betecknats med bokstaven Y. Lagnummern, etappnummern eller firmalogon får ej gömmas. Nummern är försedd med streckkod, som bör vara oskadad till inläsningen av Emit-brickan.

Emit-bricka
Elektroniskt Emit-stämplingssystem gäller i tävlingen. Kontrollflikar ges i samband med klubbmaterialet. Skriv lagets nummer, etappnummer samt nummern på Emit-brickan på kontrollfliken. Vid inträde till växlingsfållan nollas brickan och nummern på Emit-brickan läses in i resultatserviceprogrammet. Lagen måste använda minst tre olika Emit-brickor. Samma kort får absolut inte användas på två etapper efter varandra, ej heller i två olika lag.

Om en Emitbricka konstateras vara ur funktion vid ingången till växlingsfållan, lånar arrangörerna en fungerande bricka. Om kortet för en startande i omstarten fortfarande är ute i skogen på en tidigare etapp, lånar arrangören en ny bricka åt den startande.

Klubbarnas tävlingsmaterial
Klubbarnas tävlingsmaterial får avhämtas föreningsvis antingen fredag kl 16–22 vid inkvarteringsskolan eller lördag från kl 8.00 framöver från info i TC mot kvittering. Samtidigt registreras kontaktuppgifterna för föreningens ansvarsperson. Endast de föreningar, som erlagt alla avgifter, erhåller tävlingsmaterialet, som omfattar bl.a. tävlingsnumrorna utan säkerhetsnålar, programblad, kupong för kartreturnering, coachkort, eventuella hyrbrickor samt Emit-kontrollflikarna. Säkerhetsnålar ingår inte i tävlingsmaterialet, då de tävlande använder egna säkerhetsnålar. Tävlingsnumrorna behöver inte returneras. Hyrda Emitbrickor kvitteras ut vid samma tillfälle. För icke returnerad Emitbricka debiteras av klubben 80 euro/bricka.

Deltagarförteckning
Den slutliga deltagarförteckningen finns till påseende på tävlingens www-sida på torsdagen 14.8. kl 16 och på resultattavlan.

Löpordning
Lagens löpordning bör meddelas senast fredag 15.8 kl 18. Löpordningen kan meddelas via internet på adressen www.jukola.com eller på blankett, som erhålles i info.

Ändringar i löpordningen, som orsakats av tvingande skäl, efter anmälningstidens utgång, bör med motiveringar delges info senast lördag kl 9.30. Tävlingsövervakaren antigen godkänner eller förkastar ändringsförslaget med beaktande av framförda motiveringar.

Start
Tävlingens start sker lördag 16.8 kl 11.30. Inläsning och nollning av Emit-brickor för första etappens löpare börjar kl 10.50 och slutar 11.20. Efter inläsning och nollning förflyttar de tävlande sig till området mellan starten och K-punkten. De tävlande intar sina startpositioner enligt direktiv av speakern. Kartorna utdelas i handen på de tävlande 2 minuter före start. Den startande bör kolla att nummern på kartan motsvarar den egna tävlingsnummern. Kartan får inte öppnas före start. Starten videofilmas. Lag som tjuvstartar kan diskvalificeras. På joggningsområdet finns WC.

Växling
Löpare på etapperna 2-7 bör komma till inläsningen och nollningen i god tid före beräknad växlingstid för laget och förflytta sig sedan till anvisat joggningsområde. Joggande löpare får inte störa utgående orienterare. När det egna laget närmar sig växlingen, förflyttar man sig till växlingsbommen. På joggningsområdet finns WC. Från sista kontrollen följer man snitsel till växlingen. Tätlagen på varje etapp dirigeras till den högra växlingsfållan. Alla etapper omfattar växlings-/målstämpling.

Tävlande, som anländer från terrängen, bör överlämna sin karta utvikt åt funktionärerna och därefter fortsätta till kartplanket, där han tar ny karta enligt egen tävlingsnummer och för den till följande etapps löpare, som väntar vid växlingsbommen. Kolla att du tar rätt karta både till lagnummer och etapp! Lag, som tar fel karta, diskvalificeras. Om någon tagit ditt lags karta, meddela därom åt funktionärerna. Du får reservkarta från reservkartspunkten (Ingen tidskompensation).

Tävlande, som kommit till växling, avlägsnar sig efter växling till stämplingskontrollen genom Emit OUT -tältet. Om det förekommer oklarheter vid stämplingskontrollen, dirigeras den tävlande till klagomuren för exaktare utredning. Stafettlik växling avslutas kl 15.20, varefter lagen dirigeras direkt till stämplingskontrollen.

Mål
Från sista kontrollen löper man längs snitseln till målfållan enligt skyltning. Ankarlöparna har en sista kontroll, som avviker från övriga etapper. Placeringen avgörs på mållinjen. Slutplaceringen för lagen på platserna 1-40 avgörs av en måldomare. Tiden för laget tas i målstämplingen, som ligger efter mållinjen. Placeringarna från 41 och framåt avgörs direkt på basen av målstämplingstiden (lag som kommit i mål efter stafettlik prestation). Efter målgång fortsätter den tävlande till stämplingskontrollen. Målet stängs kl 18.00.

Växlingsdemo dvs demostration av start- växlings- och målfunktionerna
Växlingsskeendet demonstreras kl 10.45 med modellöpare, speakning samt på ljustavlan.

Omstart för etapperna 2–7
Tävlande, som deltar i omstarten, bör läsa in sin Emit i Emit IN-tältet samt förflytta sig till växlingsområdet före kl 15.20. Växlingen stängs 15.20, varefter växlingsbommen öppnas och alla tävlande i omstarten förflyttar sig till kartplanket till den egna kartan. Omstarten sker kl 15.30 enligt speakerns direktiv.

Klagomur
Om det vid brickavläsningen framkommit oklarheter, föreslår resultattjänsten en diskvalificering, som klargörs omedelbart vid klagomuren. Om prestationen är bristfällig på grund av felstämpling eller frånvaro av stämpel eller på grund av fel besöksordning av kontrollerna, kallas en lagledare vid behov på plats. Diskvalifikationen bekräftas först efter detta.

Avbrutna tävlande löper i mål/ till växling normalt. Den tävlande tar kartan för nästa etapp och för den till växlingsbommen åt väntande lagkamrat. Tävlande som avbrutit meddelar i Emit OUT-tältet, att han har avbrutit. Om den tävlande (av tvingande skäl) kommer avbruten/ skadad från skogen förbi växling/ mål, bör han anmäla sig vid Emit OUT-tältet samt returnera sin karta åt funktionärerna.

Diskvalificerade eller avbrutna lag får fortsätt tävlingen ända till målet. Om diskvalificerat eller avbrutet lag är mindre än en halv timme efter täten, fördröjs lagets framfart och följande löpare får gå ut först en halv timme efter det täten växlat. Detta lags karta tas bort från kartplanket och ersätts med en blankett med etappnummer och lagets nummer och tidpunkt, när i fråga varande lag får fortsätta stafetten. Inkommande löpare för blanketten till lagkamraten vid växlingsbommen, som får sin karta från reservkartspunkten vid tidpunkt, antecknad på blanketten.

GPS-uppföljning
Etapperna 2, 5 och 7 har GPS-tracking. Anmälda lag måste använda givna GPS-devicer. GPS-trackingenheten appliceras på den tävlande i GPS-tältet före man träder in i Emit IN -tältet. Efter prestationen samlas enheterna bort efter stämplingkontrollen i växlingens/ målets Emit OUT -tält. På 2:a etappen löper med GPS-tracking de 22 lag, som namngivits på tävlingens www-sidor under tävlingsveckan och på Infotavlan. På 5:e och 7:e etappen kan antalet lag vid behov utökas. Lagen meddelas via Infotavlan och i Emit IN -tältet. Arrangörerna har under tävlingens gång rätt att vid behov byta lag, som har GPS-tracking.

Uppföljningen kan ses på ljustavlan i tävlingscentralen. Det är möjligt att följa med GPS-trackingen också på tävlingens sidor. Uppföljningen hittar du via länkar på tävlingens www-sida (/).

Deltagarbank
Man kan anmäla sig till deltagarbanken via länken “Suunnistajapankki”, som står att finna på www-sidan eller på blankett, som erhålls i Info, senast lö 16.8.2014 kl 9.50. Orienterare till kombinationslag kan reserveras från deltagarbanken endast via nätet.  Kontakten mellan löparen/ laget sker per telefon och genom att meddela Info, att personen har hitta sitt lag eller laget sin löpare.

Läget över orienterare i deltagarbanken kan avläsas på Infotavlan på lördagsmorgon. Förfrågningar efter lediga löpare kan göras i Info fram till kl 9.50. Efter kl 9.50 på lördagen placerar Info oreserverade löparna i deltagarbanken i ”Deltagarbank”-lag.

Arrangörerna strävar att bilda Banklag också av löpare för de första etapperna, även om lagen inte blir fulltagliga. T.ex. om man finner löpare till ett Banklag för etapperna 1, 2, 3 och 4, men inte mera för etapperna 5, 6 eller 7, så löper laget normalt etapperna 1–4 och första etappens löpare infinner sig till start i normal ordning kl 11.30.

Vi rekommenderar, att Banklag med coacher, som löper i stafettlik tävlan, samlas invid Info kl 10.30 för att bekanta sig med lagmedlemmarna. Lagets löpare bör ha tävlingsnummern på tävlingsdräkten, för att underlätta identifieringen. Om ett klubblag förvandlas till ett kombinationslag, bör därom informeras till Info på laguppställningsblankett senast lö 16.8 kl 9.50.

Omklädning, tvätt och WC
Omklädning sker i fältförhållanden och tvättplatserna finns omklädningsutrymmena för Idrottscentrets bollhall. Också Kankaanpää simhallen är öppen kl. 11-17. Den ligger i samma ingång som tvätten. Priset 2,5 e för barn och 5 e för vuxna.

WC:n finns i TC och i WC-vagnen i växlingsfållan. Till förfogande står även inne-WC:n i inkvarteringsskolan och i idrottscentrum.

Första hjälpen
Första hjälpstationen i TC har också läkarjour. Läget framgår ur TC-kartan. Första hjälpstationen betjänar 16.8. kl 10.00–18.00, tel. +358 44 5788 889.

Prisutdelning
Tävlingens 15 bästa klubblag belönas med medaljer för Ungdomens Jukola. De sju bästa klubblagen får hederspris. Segrarlaget erhåller vandringspriset för ett år samt till eget en miniatyrmodell av vandringspriset.

Lagen samlas för prisutdelning invid festscenen i placeringsordning enligt funktionärernas direktiv senast kl 15.20. Prisutdelningen börjar kl 15.30. De prisbelönade lagen bör följa speakerns och funktionärernas direktiv. De belönade lagen går till prisutdelningen i omvänd ordning. Kombinationslag kan inte erhålla varken medaljer för Ungdomens Jukola eller hederspris.

Vandringspriset för Ungdomens Jukola
Stadgar för vandringspriset för Ungdomens Jukola

  1. I Ungdomen Jukola-kavlen tävlas från och med 2014 i sju år om ett vandringspris donerat av OP-Pohjola.
  2. Lag, som vinner tävlingen med godkänt resultat, erhåller vandringspriset för ett år. Segrande förening förvaltar vandringspriset väl, svarar för graveringarna samt kommer med priset till nästa tävling. Klubben erhåller en miniatyr av vandringspriset åt sig själv.
  3. De 15 bästa klubblagen erhåller vandringsprispoäng åren 2014–2020 enligt följande:
    1. Seger ger 25 poäng och de följande placeringarna 20–15–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1 poäng.
    2. Om samma förening har två eller flere lag bland de 15 bästa, ges poäng bara det bäst placerade klubblaget. Lediga poäng ges åt följande förening i ordningen.
    3. Vandringspriset för gott erhåller år 2020 den förening, som i fem tävlingar åren 2014–2020 nått hösta sammanlagda poängsumma. Om flere föreningar har samma poäng, utropas till segrare den, som har flest segrar, eller om detta inte avgör, den 2) som, utöver segrarna har mest andra, därefter tredje osv placeringar.

Returnerning av kartor samt rutthärvel
Kartorna returneras från Info efter omstarten kl 15.40 mot uppvisandet av returneringskupong, som föreningarna fått i samband med föreningsmaterialet. De returnerade kartorna innehåller kartor med de banor laget har löpt samt en karta med ”Alla kontroller”.

Rutthärveln för Ungdomens Jukola öppnas på söndagen efter tävlingen. De tävlande ombedes rita in sina vägval i rutthärveln.

Market
I TC finns försäljningstält för sportartiklar.

Restaurant
Varm mat serveras i matsalen i Pohjanlinna skola. I TC finns korvgrill och kiosktjänster. Endast KONTANT betalning accepteras.

Vattenpost
Vattenpost för dricksvatten finns invid kioskbyggnaden. Tvätt av prylar vid vattenposten är förbjudet.

Säkerhet
Uppgörandet av öppen eld samt användning av gas- eller trangiakök samt rökning i TC är strängt förbjudet.

Klubbtält (Vindskydd)
Klubbtälten ställs upp på platser, som utdelats enligt förhandsreserveringar. Tältplatsen ligger på en sandplan. Karta över tältplatserna publiceras på nätsidorna och på infotavlan.

Info över träningspaket inför Ungdomens Jukola hittar du på tävlingens nätsida /yleista/harjoitusmahdollisuudet/

Modellorintering är möjlig i närheten av TC både fredag och lördag. Modellorienteringen är öppen till tävlingsstarten. Kartor kan köpas enligt kontaktuppgifter på nätet eller via Info under öppenhållningstider. Avståndet från inkvarteringsskolan till modellorienteringen är 100 m.

Modelorienteringens längd i TC är 1,1 km och det har Emit-stämpling. Modelorienteringen passar, om man inte är van vid Emit eller vill värma sig. För träning finns det tre olika träningstärrenger A, B och C. Det finns varken skärm eller en plaströr med kodnummer på kontrollen.

Hittegods – fråga INFO!

Allmän ordning och avfall
Allt avfall läggs i uppsamlingskärl. Allt avfall tas också bort från terrängen (t.ex energigelpåsar).

I Ungdomens Jukola sorteras kartong, papper och blandavfall. Kartongen sorteras i kärl placerade på affärsområdet. Papper sorteras i kärl invid kansliet. Blandavfallet sorteras i kärl, som finns längs planen. I skolornas matsalar och kök sorteras metall, glas, kartong samt blandavfall.

Tävlingsdirektiven kompletteras och preciseras vid behov. Slutliga direktiv publiceras på Infotavlan i TC och på nätsidorna.

Lycka till i skogen!

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät