Tävlingsdirektiv

Hyvinkään Rastin logo38. Ungdomens Jukola
Lördagen 19.8.2023, Hyvinge
Hyvinkään Rasti

Tävlingsregler

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv. Det är förbjudet att använda spikskor på alla etapper och förbjudet att använda orienteringsskor med dubbar på sjunde etappen (Obs. förändring i tävlingsinbjudan: begränsningen är bara på etapp 7).

Rätt att delta

Stafetten är i första hand avsedd för klubblag. De klubbar som inte har tillräckligt med unga löpare eller har flera unga löpare som vill delta än det ryms i fulla lag kan bilda kombinationslag. Kombinationslag kan också bildas av en kommuns skolelever eller av en ungdomsförenings medlemmar. Om en orienteringsklubbs medlem tänker delta i ett skol- eller ungdomsföreningslag, måste man få lov av representationsklubben.

Det finns ålders- och könsbegränsningar för etapperna, som gäller alla lag. Det är möjligt att anhålla om avvikelse från begränsningarna av TA.  De lag som har fått tillstånd av TA att avvika från begränsningarna klassificeras som kombinationslag.

Det krävs ingen tävlingslicens eller försäkring av deltagarna. Deltagningen sker på eget ansvar.

Etapperna, ålders- och färdighetsnivå och etapplängder

1. etappen: HD16 (s. 2007–), nivå 14, 4,7–4,8 km
2. etappen: D16 (s. 2007–), nivå 14, 4,7–4,8 km
3. etappen: HD14 (s. 2009–), nivå 10, 2,3 km
4. etappen: D14 (s. 2009–), nivå 12, 2,7–2,8 km
5. etappen: HD14 (s. 2009–), nivå 12, 2,7–2,8 km
6. etappen: HD18 (s. 2005–), nivå 16, 6,0–6,1 km
7. etappen: D18 (s. 2005–), nivå 16, 5,3–5,4 km
Totalt 28,5 km

I etapplängderna ingår ca 350 m snitsling. Gaffling på alla etapper förutom på etapp 3.

Några etapper går nära tävlingscentret så att man kan följa tävlarna från tävlingscentret.

Beräknade etapp- och växlingstider

1. etappen: etapptid 27 min, tätens växlingstid 11.27
2. etappen: etapptid 30 min, tätens växlingstid 11.57
3. etappen: etapptid 14 min, tätens växlingstid 12.11
4. etappen: etapptid 20 min, tätens växlingstid 12.31
5. etappen: etapptid 18 min, tätens växlingstid 12.49
6. etappen: etapptid 35 min, tätens växlingstid 13.25
7. etappen: etapptid 33 min, vinnarens målgångstid 14.00

Löpordningarna

De slutliga löpordningarna måste anmälas före fredagen 18.8.2023 klo 18.00 via anmälningssystemet. Om det inte är möjligt, måste löpordningen meddelas skriftligt åt infons ansvarsperson före det.  Motiverade förändringar kan i tvingande skäl göras skriftligt till infon på tävlingsdagen före kl 10.00, TA avvisar eller godkänner förändringarna.

Ett lag, som inte anmäler löpordningen enligt direktiven, får inte tillstånd att starta. Ett lag, som löper i annan ordning än meddelat diskvalificeras.

Tävlingskorten och stämplingssystemet

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Laget måste ha minst tre Emit-kort. Samma kort får inte användas i två olika lag och inte på två på varandra följande etapper i samma lag.

Emit-korten kan hyras av arrangörerna till ett pris av 5 €/kort. Antalet hyreskort måste anmälas i samband med anmälningen. Emit-kortens nummer behöver inte anmälas på förhand.

Till tävlingsmaterialet hör Emit-kontrollappar, som det rekommenderas att användas.

Kontrollerna

Kontrollerna är märkta i terrängen med orange-vita skärmar. Vid varje kontroll finns också en Emit-stämplingsenhet, där orienteraren skall stämpla sitt Emit-kort. Det är skäl att trycka Emit-kortet i bottnet av stämplingsenheten för att försäkra att registreringen lyckas. Kontrollkoden är märkt bredvid stämplingsenheten så att orienteraren kan kontrollera att hen är på rätt kontroll. Det finns en modellkontroll i tävlingscentralen.

Kontrollangivelserna

Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Kontrollkoderna är tryckta på kartan bredvid kontrollsiffran avskilt med ett streck. Det finns mycket kontroller i terrängen så det är alltid skäl att granska koden.

Förbjudna områden

Det finns många förbjudna områden i terrängen, som är märkta på kartan enligt kartnormerna. Områdena är märkta i terrängen med en heldragen rödvit snitsling för förbjudet område om områdena är märkta på kartan med en heldragen linje med samma färg som banmarkeringen. Enligt grenreglerna är de olivgröna tomtmarkerna förbjudna områden.

I följande bilder är exempel på ett förbjudet område utan snitsling, förbjudet område med delvis snitsling och två förbjudna områden mellan vilka det går en stig, som man får använda. Exemplen är inte från tävlingsterrängen.

Start, växling, mål och stämplingskontroll

Tävlingens masstart är kl 11.00. Vinnarlaget beräknas komma i mål ca kl 14.00. Starten sker i tävlingscentralen. Från starten och växlingen är det snitsling till K-punkten, som måste följas.

Till start- och växlingsområdet går man via ett incheckningstält, där man registrerar och nollställer tävlarnas Emit-kort. Efter incheckningen får man inte avlägsna sig från växlingsområdet. Det finns bajamajor på växlingsområdet.

Incheckningen öppnas för första etappens löpare klo 10.20. Löparna på de andra etapperna kan checka in efter starten har skett. Incheckningen stängs kl 14.45.

Om Emit-kortet inte fungerar vid incheckningen, lånar arrangörerna ett fungerande kort åt tävlaren. Hyran på 5 euro betalas efter loppet till infon, dit Emit-kortet också returneras och där man får sitt eget Emit-kort tillbaka. Ej returnerade Emit-kort debiteras med 75 € per kort.

Första etappens tävlare grupperas till startrader på 15 orienterare per rad. Tävlarna får kartan i sin hand ca 2 min före starten. Kartorna är numrerade enligt lag och sträcka och det är på tävlarens ansvar att granska att hen får rätt karta. Man får vända kartan först i startögonblicket. Starten sker enligt speakerns direktiv och lag som tjuvstartar diskvalificeras. Startsignalen ges med tågvissla.

Det är snitsling från banornas sista kontroll till målet. Man måste komma till målet längs med snitslingen. Målrakan är delad i fållor och orienteraren måste komma i fållan som är märkt med den egna etappen enligt funktionärernas direktiv. Genast efter målgången måste varje orienterare stämpla växlings- eller målstämplingen.

På sista etappen avgörs de 30 första placeringarna på mållinjen. Vid behov bestämmer måldomaren målordningen. Efter det avgörs de följande placeringarna enligt målstämplingen.

Efter växlings- och målstämplingen ges kartan åt funktionärerna och andra orienterare än sjunde etappens orienterare fortsätter ända tills växlingen stängs till kartställningen, varifrån de tar följande etapps karta. Från kartställningen fortsätter orienteraren till växlingsbommen, där kartan ges åt följande etapps orienterare, som efter det får starta sin egen etapp. Kartorna är numrerade enligt lag och etapp och det är på orienterarens eget ansvar att granska, att hen har rätt karta. Lagen som har orienterat med fel karta diskvalificeras.

Om den rätta kartan inte längre finns i kartställningen, måste det meddelas åt växlingsområdets funktionärer. Då får följande etappens tävlare en reservkarta enligt funktionärernas direktiv. Den tid som det tar att hämta reservkartan kompenseras inte.

Tävlarna som har kommit till växling och målet avlägsnar sig från mål- och växlingsområdet via stämplingsgranskningen. Om det är något oklart med stämplingarna, kallas lagledaren vid behov på plats. Överlopps stämplingar leder inte till diskvalificering om orienteraren har kringgått de rätta kontrollerna i rätt ordning.

Målet stängs kl 17.00.

Startens, växlingens och målets funktioner demonstreras med modellprestationer kl 10.30.

Avbrytning

Tävlarna som har avbrytit kommer till målet och utför växlingen. Avbrytningen måste meddelas vid stämplingsgranskningen. Om tävlaren av tvingande skäl inte kan komma till målet (t.ex. skada) meddelar hen om avbrytningen åt andra tävlingsfunktionärer och överlämnar sin karta åt dem.

De andra löparna i avbrytna eller diskvalificerade lag får orientera sina egna etapper normalt. Om laget är mindre än 30 min efter efter täten, fördröjs löparens växling så att skillnaden till ledande laget är minst 30 min. Växlingsfunktionärerna anvisar närmare om saken.

Omstart

Stafettlik växling stängs kl 14.45. Omstart för de orienterare, som inte har växlat före det ordnas kl 15.00. Omstarten sker enligt speakerns instruktioner vid kartställningarna. Incheckningen stängs kl 14.45.

Inhägnaden för medhjälpare

Det finns en inhägnad för medhjälpare mellan växlingsbommen och K-punkten där lagets medhjälpare kan råda orienterare, som startar till etapperna 3-5. Inhägnaden får användas bara för rådgivning åt orienterare som startar till etapperna 3-5 och medhjälparna får inte ha kartor med sig.

Tävlingsnummer

Det är obligatoriskt att använda tävlingsnummer. Numret ska fästas på framsidan av tröjan så att nummersidan syns helt. Streckkoden bör hållas hel ända tills incheckningen.

Vätskeplatser

Det finns inga vätskeplatser i terrängen. I målet bjuds det vatten åt tävlarna.

Startlista

En numrerad startlista med deltagande lag publiceras på tävlingens nätsidor senast 48 timmar före start.

Tävlingsterrängen

I huvudsak snabb friluftsterräng, där det finns många stigar och friluftsvägar. På de längre banorna finns det också i någon mån tätare områden och sankmarker med god botten. Höjdskillnaderna på de olika banorna är högst 20–35 meter. I terrängen finns många förbjudna områden p.g.a. naturskydd. Därför är det förbjudet att använda dubbskor på etapp 7.

Det är förbjudet att röra sig i tävlingsterrängen förutom under sin egen prestation ända tills målet stängs på söndagen 20.8. Det här gäller inte användningen av områdets tjänster (t.ex. Hotell Sveitsi, Seikkailu Sveitsi) och färden till dem utefter allmänna farleder.

Kartan

Harri Hytönens 2022–2023 på nytt kartlagda orienteringskarta, skala 1:10000, ekvidistans 5 m, utskriftskarta, storlek A4. Kartorna är i plastfodral. Områdets gamla karta finns till påseende på tävlingens nätsidor. Tävlingskartan finns till påseende också på växlingsområdet.

Tävlingskartorna samlas bort i målet ända tills omstarten. Returkartorna kan hämtas föreningsvis från infot efter omstarten.

På kartan har använts följande specialsymboler:

Lodräta gröna linjer har på vissa områden använts för att beteckna omkull fallna träd.

Löparbanken

Orienterare som söker lag, kan anmäla sig till Löparbanken. Länken dit finns på tävlingens nätsidor.

På tävlingsdagen samlar arrangörerna ihop kombinationslag av de orienterare som ännu är kvar i Löparbanken. Anmälningsavgiften är 20 €/person för orienterare i såna här lag. Löparbanklagen sammanställs före öppningen av tävlingen och medlemmarna av de här lagen kan hämta tävlingsmaterialet för laget och betala sin anmälningsavgift i infon.

Nät-TV-sändning

Det görs en nät-TV-sändning av tävlingen, som finns till påseende direkt på IS-TV och Ruutu och efteråt på YouTube. Det är förbjudet för alla tävlare samt medhjälpare och tränare i tävlingscentret att följa med sändningen och utnyttja sändningens information under tävlingen.

GPS-tracking

GPS-sändare har reserverats åt stafettens topplag på etapperna 1, 2, 4, 5, 6 och 7. Ett lag, som vägrar bära en GPS-sändare, stängs av från tävlingen. En lista på de lag, som skall bära GPS-sändare publiceras på tävlingens nätsida på förhand, men förändringar kan göras under tävlingen.

Orienterarna, som skall bära GPS-sändaren, kan hämta GPS-västen från tältet vid incheckningen fr.o.m. kl 10.00. Det är också tillåtet att använda egna GPS-västar. GPS-sändaren hämtas från samma tält när orienteraren går till incheckningen. Funktionärerna sätter GPS-sändaren i GPS-västens ficka. När orienteraren har kommit i mål, skall GPS-sändaren och -västen returneras omedelbart efter stämplingskontrollen i samma tält.

Det är förbjudet att använda GPS-sändare med display under tävlingen.

Vägvisning

Vägvisningen börjar vid VT3 avfart nr 17 (Pohjoinen kehätie). Vägvisningen är påplats på tävlingsdagen kl 8.00. Navigeringsadressen till början av vägvisningen är Pohjoinen kehätie 20, Hyvinkää.

En karta över ankomsten finns på tävlingens nätsidor.

Parkering

Tävlarnas parkering ordnas på nära liggande parkeringsplatser och som väggrensparkering utmed Vaiveronkatu.
– Parkeringsområde P1 Vaiveronkatu / ishallens parkeringsplats, guidad parkering
– Parkeringsområde P2 Mustikkamaankatu, parkering utan guidning
– Parkeringsområde P3 Pujottelutie, parkering för föreningsbussar

Gångavståndet från parkeringsplatserna till tävlingscentralen är ca 300-400 meter. Det finns begränsat utrymme på parkeringsplatserna, men parkering utmed Vaiveronkatu är huvudsakligen tillåten enligt normala trafikregler. Det är ingen guidning för väggrensparkeringen. Från väggrensparkeringen kan gångavståndet till tävlingscentralen vara över en kilometer.

Det finns en karta med parkeringsinstruktioner på nätsidorna.

Tävlingscentralen

Tävlingscentralens address är Vaiveronkatu 70, Hyvinkää. Tävlingscentralen består av fotbollsplaner, en gräsplan och ishallens utrymmen samt parkeringsplatser. För omklädning och tvätt finns utrymmen inomhus. I tävlingscentralen finns också försäljningsstånd med orienteringsutrustning.

Det är förbjudet att gå med dubbskor inne i ishallen.

Det finns goda förbindelser med kollektivtrafik till tävlingscentralen: från järnvägsstationen är det ca 2 km gångsavstånd, och lokalbussen (linje 6) stannar bredvid tävlingscentralen.

Föreningstält

Tävlingscentralens föreningstältplatser reserveras i anmälningssystemet. Uppresning av tälten på reserverade platser är möjligt i tävlingscentralen på fredagen 18.8.2023 fr.o.m kl 18.00. Platsens storlek är on 6 m x 8 m. Möjliga lediga platser kan reserveras i infon (12 € per plats).

Öppningsceremoni

Öppningsceremonin för Ungdomens Jukola hålls på festscenen kl 10.00.

Priserna

Tävlingens 15 bästa klubblagen får Ungdomens Jukola -medaljer. De 7 bästa klubblagen får ett hederspris. Det segrande laget får ett vandringspris för ett år och dessutom en miniatyr av vandringspriset. Tävlingens bästa kombinationslag får också ett pris. Prisutdelningen sker i samband med avslutninen kl 15.45. De lag som får pris bör vara på plats senast 15 min före prisutdelningen börjar.

Vandringspriset i Ungdomens Jukola

Reglerna för vandringspriset i Ungdomens Jukola:

  • Vandringspriset, som är donerad av OP-ryhmä, delas ut sju på varandra följande år. Årets vandringspris är donerad för åren 2021–2027
  • Vandringspriset delas ut till den klubb vars lag vinner tävlingen med godkänt resultat. Den vinnande klubben tar hand om priset, svarar för graveringar och levererar priset till följande Ungdomens Jukola – tävling. Klubben får till minne en egen pokal.
  • Under åren 2021–2027 delas ut vandringsprispoäng för de 15 bästa klubblagen enligt följande:
    • För vinsten fås 25 poäng och de följande platserna ger 20-15-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng.
    • Om det bland de 15 bästa lagen finns flera lag från samma klubb får endast det bättre laget poäng. De poäng som sålunda befrias går till följande lag i rangordning.
  • Efter sju tävlingar, år 2027, får den klubb som samlat mest poäng i fem tävlingar under åren 2021-2027 äga vandringspriset. Om flera klubbar har erhållit samma poängtal är vinnaren den som har mest vinster. Om inte fallet blir klart efter dessa uträkningar räknas andraplatsernas antal, efter det tredjeplatserna, osv.

Info

Info är öppet på tävlingscentralen på fredagen 18.8.2023 kl 17–21 och på tävlingsdagen fr.o.m kl 8.00.

Hittegods uppmanas att hämtas till infon, där man också kan fråga efter dem.

Tävlingsmaterialet

Hämtas klubbvis från infon på tävlingsdagen. Materialet innehåller på förhand köpta matbiljetter och Emit-kontrollremsorna men inga säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar kan köpas från infon. Tävlingsmaterialet överlåts bara om klubben har betalat alla sina avgifter. Eventuella obetalda avgifter kan betalas i infon.

De hyrda Emit-korten ges i samband med överlåtandet av klubbmaterialet mot kvittering av klubbens representant. Korten returneras efter tävlingen till infon. För icke returnerade kort debiteras 75 € per kort.

Första hjälp

Tävlingscentralens Första hjälppunkt är i ishallen. I nödfall bör man ta kontakt direkt med nödcentralen (112). I terrängen har man under tidigare år sett jordgetingsbor, så det är bra om allergikerna bereder sig att ta med sig sina egna mediciner.

Mat och dryck

I tävlingscentralen finns en restaurang, där man får lunch till ett pris av 11 €. Det erbjuds två alternativ, varav den ena är mjölkfri, laktosfri och glutenfri. Restaurangen är öppen kl 10.30–16.30. Man kan betala med kort, kontant eller MobilePay.

I tävlingscentralen finns förutom restaurangen också café och godisförsäljning. Arrangörernas café öppnas kl 8.30 och grillen kl 10.00.

Säkerhet

Räddningsplanen publiceras på tävlingens nätsidor före tävlingen. I tävlingscentret är det förbjudet att göra öppen eld, att använda gas- eller trangiaspis eller att röka.

Rengöring och sortering

Det är förbjudet att skräpa ner i tävlingsterrängen. Vi ber tävlarna handla prydligt och sortera sitt avfall också i tävlingscentralen.

Rastiralli

I tävlingscentralen finns det en Rastiralli motionsplats för de minsta i familjen, som öppnar kl 10. Barnen deltar på försörjarnas ansvar.

Funktionärer och kontaktinformation

Tävlingsledare: Marko Pietari
Banläggare: Ossi Autio
Information: Riikka Ahoniemi (kilpailut.tiedotus at hyvinkaanrasti.fi)
TA: Mika Kantola
Bankontrollant: Jouni Moisander
Tävlingsjury: Timo Sirola (ordförande), Maija Pasanen, Anton Salmenkylä

Välkommen!