Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSREGLER

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas tävlingsdirektiv.

TERRÄNG

Terrängen är belägen på områden inom Sibbo Storskog och Håkansböle idrottspark. I hela terrängen alternerar bergskullar som sträcker sig från norr mot söder med svackor som på sina håll är kärriga. Höjderna är högst 40 meter. Största delen av terrängen är detaljrik och där finns även inslag av tät vegetation. På området finns några skogsbilvägar och bebyggelsens närhet kommer till uttryck i ett tätt nätverk av stigar som inte avbildats i detalj på kartan.

TÄVLINGSKARTA OCH KONTROLLDEFINITIONER

Tävlingskartan är en orienteringskarta i sex färger, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Även berg i dagen redovisas. Kartan är tryckt i april 2012 och insatt i plastfodral. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan och koden finns också bredvid kontrollnumret. Venlakavlens kartor är av storlek A3, Jukolakavlens A3, A3S eller A2 beroende på sträckan.

Tävlingskartan finns till påseende på uppvärmningsområdet dit endast tävlande som väntar på start har tillträde. Det är inte tillåtet att fotografera kartorna. Äldre kartor från tävlingsområdet finns till påseende på resultattavlan.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Förbjudna områden är tomtmark och punktmarkerade åkrar. Övriga förbjudna områden har markerats på tävlingskartan med lodräta streck i samma färg som banan ritats på kartan. Om ett förbjudet område avgränsats på kartan med ett oavbrutet streck motsvaras det i terrängen av heldragen snitsling. Förbjudna vägområden har markerats med krysstecken. Modell för snitsel som anger förbjudet område finns vid modellkontrollen. Modellmarkering av förbjudna områden finns på kartutdraget nedan.

Förbjudna områden

KONTROLLER OCH STÄMPLING

Tävlingskontrollerna motsvarar modellkontrollen. Modellkontrollen ligger i närheten av ingångsporten till start- och växlingsområdet, vid infoplatsen. Kontrollerna på sträckorna 1–4 i Jukolakavlen är försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. På kartan är kontrollnummer och kodsiffra tryckta intill kontrollringen. På några av kontrollerna avviker kodsiffran från kontrollens Emit-kod och det betyder att Emit-brickor med display kan visa en annan siffra än kontrollens kodsiffra. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

SNITSLAR

Från start och växling till K-punkten (banans triangelpunkt) är passagen snitslad på båda sidor. Det är också snitslar från sista kontrollerna till växling och mål. Efter övergångsbron dirigeras alla inkommande löpare in i sträckans växlings- eller målfålla som är markerad med sträckans nummer.

I sträckorna kan därutöver ingå snitsling som markertas på kartan och som framgår av kontrollbeskrivningarna. Snitslingen ska ovillkorligen följas och det är inte tillåtet att avvika från snitsling vars följande markerats som obligatoriskt.

LAGSAMMANSÄTTNING

Lagsammansättningen för båda kavlarna ska anmälas senast lördag 16.6 kl. 10.00 på nätet. Använd det lösenord som föreningen fått i samband med anmälningen. Lagsammansättningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig och blir då offentlig lördag 16.6 kl. 10.00.

Ändringar i löpordningen får göras bara av tungt vägande skäl (orsaken måste alltid uppges). Anmälan görs till infoplatsen senast en timme före den egna tävlingens start. Tävlingskontrollanten behandlar anmälningen och godkänner eller förkastar den med beaktande av de motiveringar som anförts.

Lagsammansättningarna finns fr.o.m lördag 16.6 kl. 12 till påseende på resultattavlan och på tävlingens webbsidor. För att tillmötesgå mediernas önskemål ombes de 20 bästa lagen i Salpa-Jukola att anmäla och offentliggöra sina lagsammansättningar senast fredag 15.6 kl. 18.00.

Åldersgränserna för ungdomar ska efterföljas och de som de facto löper ska vara de som anmälts. Den som anmäler laget är ansvarig för att de här direktiven följs.

TÄVLINGSMATERIAL

Tävlingsmaterialet kan avhämtas fredag 15.6 kl. 10.00–22.00 och lördag 16.6 kl. 08.00–22.15 från infoplatsen. Materialet överlåts mot kort för lagmaterial (i början av juni skickas kortet per e-post till föreningen) förutsatt att lagsammansättningen har anmälts och att alla avgifter är betalda. I tävlingsmaterialet ingår tävlingsnummer,  mitbrickornas kontrollkort, kartreturkort (1 kort/klubb, ingår företrädesvis i det material som tillställs klubbens första lag), eventuella förtydliganden av tävlingsdirektiv och från arrangörerna hyrda Emitbrickor.

OBS! Med tävlingsmaterialet följer inte säkerhetsnålar för nummerlapparna. Säkerhetsnålar finns att köpa på infoplatsen till ett pris av 3 €/30 st.

TÄVLINGSNUMMER

Lagets tävlingsnummer motsvaras av placeringen vid Venlakavlen eller Jukolakavlen 2011. Föreningens första lag använder lägsta nummer. Streckkodsdekalen på nummerlappen ska vara oskadad då laguppgifterna registreras vid ingångsporten.

Nummerlappen ska bäras väl synlig under hela tävlingen. OBS! Tävlingsmaterialet innehåller inte säkerhetsnålar. Laget diskvalificeras om tävlingsnumret avlägsnats med flit under tävlingen. Fäst nummerlappen omsorgsfullt. Tävlingsnumret kontrolleras vid ingångsporten

STÄMPLINGSSYSTEMET EMIT

I tävlingen används stämplingssystemet Emit. Ett lag ska ha minst tre Emitbrickor. Samma Emitbricka kan användas både i Venlakavlen och i Jukolakavlen. Samma bricka kan inte användas på två sträckor i följd eller av flera lag i samma budkavle. I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emitbrickan. Löparen antecknar på granskningskortet som fästs vid brickan förkortningen J (=Jukola) eller V (=Venla) samt lagnummer och sträcka.

Numren på Emitbrickorna uppges inte i samband med att lagsammansättningen anges utan de registreras i resultatsystemet först på tävlingsområdet efter att löparen passerat ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) till start- och växlingsområdet. Efter registreringen ska löparen tömma sin Emitbricka vid nollställningspunkten. Löparna får inte byta Emitbrickor efter tömningen. Det är förbjudet att starta med en Emitbricka som inte fungerar. Efter växling och målgång avläser funktionärerna löparens Emitbricka. Vid oklarheter med stämplingarna dirigeras löparen till klagomuren där en utredning görs.

Man kan hyra Emitbrickor på förhand (10 €) och då ingår de i lagmaterialet. Under tävlingsdagen går det också att hyra brickor på infoplatsen. Emitbrickor som föreningen har hyrt av arrangörerna ska återlämnas (lagets alla brickor på en gång) till infoplatsen. Om en Emitbricka försvunnit tas en ersättning på 80 € ut.

TESTNING AV OM EMITBRICKAN FUNGERAR OCH INFORMATION OM STÄMPLING

I närheten av ingångsporten till start- och växlingsområdet finns en modellkontroll och ett testningsställe för Emitbrickor. Där kan löparen testa sin Emitbricka och få information om stämplingssystemet.

Emitbrickans funktionsduglighet testas genom att brickan placeras i stämplingsenheten som signalerar med led-ljus. Emitbrickan fungerar om det röda ljuset på stämplingsenheten blinkar.

Provstämpla vid modellkontrollen. Modellkontrollens stämplingsenhet och också enheterna på

kontrollerna i terrängen är helt ordinära och har således inte något blinkande led-ljus. Också stämpling vid växling och målgång sker i en stämplingsenhet som motsvarar modellkontrollens stämplingsenhet. Emitbrickan måste tryckas så djupt ned i urgröpningen som möjligt för att stämplingen ska registreras. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emitbrickan, vilket vid störningar i registreringsystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.

START

Start sker från start- och växlingsområdet som ligger bakom målrakan (framför flaggstängerna). Inpassering till området sker genom ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) som ligger öster om infoplatsen. Efter inregistrering är det förbjudet att lämna startområdet. På startområdet finns toaletter. Direktiv om omstart finns nedan.

I Venla-kavlen sker starten 16.6 kl.14 och i Jukolakavlen kl. 22.30. Ingångsporten öppnas en timme före start. Löparna ska vara vid porten senast 15 minuter före start.

Startanvisningar:

Vid starten följs anvisningarna från speakern och funktionärerna. Löparna går till sina med lagens tävlingsnummer numrerade platser ca 7 minuter före start. Platsen för enskild löpare framgår av lagets nummer på plastband som lagts på marken. Löparna går till sina platser från ändorna av varje rad. I ändorna av raderna finns skyltning för att dirigera löparna till sina platser. I motsats till tidigare budkavlar kommer den startande löparen nu att få kartan direkt i sin hand. Löparen ska också själv kontrollera att numret på kartan motsvarar det nummer hans eller hennes lag har. Ansvaret för rätt karta ligger på löparen. Kartan har slutits med tejp och den får absolut inte öppnas före  tartögonblicket. Om kartan öppnas före start diskvalificeras laget.

Efter att utdelningen av kartorna börjat ca 2 minuter före start stängs inpasseringen till startområdet. Lag som kommit för sent till start får kartan av funktionärerna när startskottet gått.

Försvarsmakten skjuter startskottet. Löparen får inte röra sig framåt innan startskottet gått. Lag som tjuvstartat eller som förorsakat tjuvstart diskvalificeras.

Utdelningen av kartor och start videofilmas.

I det tryckta tävlingsprogrammet och på Valio-Jukolas hemsida  finns en detaljerad skiss över startförfarandet.

VÄXLING

Det är snitslat från sista kontrollen till övergångsbron som leder till växlingen. Efter övergångsbron följer löparen skyltningen till växlingsfållan (se ovan ”Snitslar”). Löparen stämplar vid mållinjen och överlämnar kartan till funktionären. Därefter fortsätter löparen till växlingsplanket och tar lagets karta för nästa sträcka. Kartan lösgörs från växlingsplanket genom att lyfta upp den.

Löparen överlämnar kartan till lagets följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens ungefärliga platser vid växlingsbommen framgår av numreringen på skyltarna. Tävlingsnumret ska vara synligt under stämplingen och då löparen kommer till växlingsplanket.

Löparen är själv ansvarig för att hon eller han tar den rätta kartan. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Om någon har tagit lagets karta ska löparen kontakta övervakaren som visar löparen till platsen för reservkartor. Där får löparen kartan men tidsförlusten kompenseras inte.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet och inpasseringen sker genom ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu). Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 300 m före växling. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera var och när det egna lagets löpare senast har stämplat på en online-kontroll. Det finns toaletter, första hjälpen och vätskestationer på växlingsområdet.

Löpare som kommit för sent till växlingen ska (efter inregistrering och tömning av Emitbricka) anmäla sig hos funktionärerna som finns i början av växlingsbommen (i närheten av växlingens anslagstavla). Löparen får där den karta som lämnats in av löparen på föregående sträcka.

Tävlande som löpt in för växling får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emitkontrollen. Växlingsstämplingen är avgörande för lagets växlingstider och -placeringar. Växlingsstämpling och målstämpling övervakas genom videofilmning. Ta hänsyn till den korsande trafiken på båda sidor om växlingsbommen och undvik uppvärmning där löparna springer ut.

En del av löparna intervjuas efter loppet av medierna. Efter intervjun får löparna avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emitkontrollen.

MÅL

Från ankarsträckans sista kontroll följer löparen snitslingen, löper över bron och fortsätter enligt skyltning till vänstra målfållan som ligger framför publiken. De 50 bästa lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. OBS! Tiden registreras när löparen tar Emitbrickan från stämplingsenheten. Målstämplingen övervakas genom videfilmning. Efter målstämplingen överlämnar löparna sina kartor till funktionärerna. Ankarna för lag med prisplacering avläser sina Emitbrickor strax efter målet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emitkontrollen.

RESULTAT

Resultaten kan läsas på resultattavlan och de läggs ut på www.jukola.com/2012. Vid oklarheter ska lagen kontakta klagomuren. Om diskvalificeringar och om lag som avbrutit meddelas på resultattavlan. Speakern ger information om tätlagen. Efter tävlingen läggs de officiella resultaten ut på tävlingens hemsida.

KLAGOMUR

Klagomuren (Itkumuuri) är belägen intill ingångsporten och Emitkontrollen. Där kan man ställa frågor och lämna klagomål under tävlingens gång fr.o.m. lördag kl. 13.10 till söndag kl. 17.00. Frågor om diskvalificering av lag behandlas vid klagomuren tillsammans med lagledaren som vid behov kallas dit av speakern. Eventuella anmälningar om förseelser mot reglerna samt protester ska lämnas till klagomuren.

LAG SOM AVBRUTIT ELLER DISKVALIFICERATS

Löpare för lag som avbrutit eller som diskvalificerats (framgår på resultattavlan) växlar normalt och laget får fortsätta i budkavlen ända till mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller som har avbrutit kommer på

någon sträcka till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Löparen på följande sträcka anmäler sig till funktionären vid anslagstavlan intill växlingsbommen och får starta när funktionären gett karta och tillåtit start.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollen. Ett lag anses ha avbrutit då löparen meddelar det till Emit-kontrollen. Om det anmäls på något annat ställe leder det till diskvalificering. I slutresultaten antecknas lag i fråga som avbrutna eller

diskvalificerade.

De löpare som har skadat sig i terrängen och avbryter överlåter sina kartor till personalen i första hjälpen. Information om de här lagen kommer också på anslagstavlan vid växlingsbommen.

VÄTSKESTATIONER OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Vätskepunkterna och ställen för första hjälpen i terrängen är enligt gällande regler tryckta på kartan med samma färg som banorna. Som dryck finns Gutzy-sportdryck och vatten. På vätskestationerna finns soppåsar för gelförpackningar och annat skräp.

På växlings- och målområdet finns vätskestationer och tillgång till första hjälpen. I TC ges sjukvård.

TRACKING MED GPS-SÄNDNING

Tracking med GPS-sändning används i båda budkavlarna. Arrangörerna utser bland tätlagen de ca 20 löpare på varje sträcka som ska bära GPS-sändare. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts från tävlingen. Arrangörerna hjälper till med att fästa trackingenheterna som delas ut vid ingångsporten. Avhämta enheten i god tid, senast 15 min före start/växling. Avhämtningen ligger på löparens ansvar. Efter tävlingen återlämnasas enheten till avhämtningsstället. Under tävlingens gång kan arrangörena byta ut lag som ska bära sändare.

ANVÄNDNING AV EGNA GPS-SÄNDARE OCH MOBILTELEFONER UNDER TÄVLINGEN

Registrerande (sparande) GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Sparad GPS-data får inte användas för att förbättra tävlingsprestationen. Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste dock vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Mobilen får användas endast i nödfall.

SPIKSKOFÖRBUD OCH TÄVLINGSDRÄKT

Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. Förbudet övervakas före och efter tävlingen. Användning av spikskor leder till att laget diskvalificeras. Dubbskor är tillåtna.

Tävlingsdräkten ska fylla kraven i Finlands Orienteringsförbunds grenregler. Dräkten ska täcka hela kroppen, också benen. Skjortan får ha korta ärmar men får inte vara ärmlös. Tävlingsdräkten kontrolleras vid inpassagen. Med förbjuden tävlingsdräkt kommer man inte in på växlingsområdet.

LAGLEDARE

Lagledare och tränare har inte tillträde till start- och växlingsområdet. De kan om så behövs ta hand om tävlande från publikområdet.

VINDSKYDD

Föreningarna får resa vindskydd endast på förhandsreserverade platser som markerats av arrangören. De bästa lagen i Jukola- och Venlakavlen år 2011 får plats i den första raden. De övriga platserna delas ut i anmälningsordning så långt de räcker till. De markerade gånglederna ska hållas fria. Det är strängt förbjudet att göra upp eld (gäller också kokapparater) och övernatta på området för vindskydd..

INTERVJUER OCH FOTOGRAFERING

De bästa lagen intervjuas av pressen på ett område som reserverats för ändamålet. Löparna på sträckorna i början av tävlingen intervjuas vid växlingsbommen (TV), vid passagen från växlingsbommen (övriga medier), efter Emitkontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda budkavlarna arrangeras presskonferens så fort som möjligt efter målgång. Lagen informeras om presskonferensen.

PRISUTDELNING

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 20 bästa lagen i Venlakavlen prisbelönas med medaljer och plaketter. De 7 bästa lagen i vardera budkavlen får också hederspris. Prisen delas ut på estraden. Prisutdelning för Venlakavlen sker lördag 16.6 kl. 19.30 i samband med Jukolafesten, och för Jukolakavlen söndag 17.6 kl. 9.30. De Venlalag som får pris uppmanas att före Jukolafestens början, dock senast kl.19.15, inta de platser som reserverats för dem bredvid estraden. Alla Jukolalag som får pris uppmanas att komma till nämnda ställe söndag 17.6 senast kl. 9.20.

De lag som deltar i prisutdelning får inte ha med sig flaggor med reklam eller annat reklammaterial. Föreningens vimpel är tillåten.

KARTUTLÄMNING

Kartorna för Venlakavlen och för Jukolakavlen lämnas ut på infoplatsen fr.o.m. kl. 9.15 på söndagen, eller strax efter omstart. Kartor (1 st/lag) med alla kontroller och gafflingar samt löparnas egna kartor överlåts i utbyte mot det kartreturkort som finns i lagmaterialet för föreningens första lag.

Lagen får sina kartor per post mot en avgift på 10 € (+ eventuellt porto). Adressuppgifter lämnas och sändningen betalas på infoplatsen.

JUKOLAKAVLENS BUDSKAP

Traditionen påbjuder att genast då segrarlaget kommit i mål läses Jukolakavlens budskap upp samtidigt som mottagaren av budskapet avslöjas. Detta sker i närheten av målområdet på ett ställe som anvisas av arrangörerna.

Särskilda direktiv för venlakavlen

Sträcka Längd (km) Beräknad tid (min) Växlingstid Stigning (m)
1 5,7 – 5,8 35 min 14.35 190
2 5,8 – 5,9 36 min 15.11 190
3 7,1 – 7,2 45 min 15.56 235
4 8,4 – 8,5 54 min 16.50 285
Sammanlagt 27,2 km 2 h 50 min   900

Det är gaffling på samtliga sträckor. I banlängderna ingår 1800–1900 meter snitsel. Tävlande födda 1996–1997 får delta på sträckorna 1–3. Tävlande födda 1995 eller tidigare får löpa på samtliga sträckor.

Början av tävlingen:

Tävlingen börjar med gemensam start lördag 16.6 kl. 14.00. Inpassering ska ha skett senast 15 minuter före start. Efter att Emitbrickan registrerats och tömts går löparna till startområdet. Därefter följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”START”.

Avslutande av växling och omstart:

Växlingen avsluts kl. 19.00. För de lag som inte då har kommit till växlingen arrangeras kl. 19.15 från kartplanket omstart för sträckorna 2–4. Inpassering sker senast en halv timme före omstarten. Efter registrering och tömning av Emitbrickorna tar sig löparna 5 minuter före omstart till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl.22.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

Skärskilda direktiv för Jukolakavlen

Sträcka Längd (km) Typ Beräknad tid (min) Växlingstid Stigning (m)
1 12,7 – 12,8 dag/skymning 74 23.44 395
2 12,7 – 12,8  natt 76 01.00 385
3 14,0 – 14,1 nat 84 02.24 415
4 7,7 – 7,8 gryning/dag 44 03.08 325
5 8,1 – 8,2 dag 45 03.53 345
6 10,2 – 10,3 dag 57 04.50 385
7 15,1 – 15,2 dag 85 06.15 550
Sammanlagt 80,9   7 h 45 min   2800

Det är gaffling på samtliga sträckor. I banlängderna ingår 1 800–2 200 meter snitsel. Solen går ner lördag 16.6 kl. 22.48 och den går upp söndag 17.6 kl. 03.52. Tävlande födda 1996–1997 får delta på sträckorna 4–6. Tävlande födda 1995 eller tidigare får löpa på samtliga sträckor.

Början av tävlingen:

Tävlingen börjar med gemensam start lördag 16.6 kl. 22.30. Inpassering ska ske senast 15 minuter före start. Efter att Emitbrickorna registrerats och tömts tar löparna sig till startområdet. Där följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”START”.

Avslutande av växling och omstart:

Växlingen avsluts söndag 17.6 kl 8.45. För de lag som inte då har kommit till växling arrangeras två omstarter från kartplanket. Gemensam start för 7:e sträckan går kl. 9.00 och starten för sträckorna 2–6. kl. 9.15. Inpassering ska ske senast en halv timme före omstart. Efter registrering och tömning av Emit-brickorna tar 7:e sträckans löpare sig 5 minuter före start till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Löparna på sträckorna 2–6.dirigeras då till väntområdet. Efter den första omstarten förflyttar sig löparna på sträckorna 2–6. till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Jukolakavlen stängs kl. 15.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.