Tävlingsdirektiv

43. Venlakavle

Tävlingen börjar med samstart lördagen  21.8.2021 kl. 13.45. Gå till incheckningen senast 20 minuter före start. Efter registering och tömning av Emit-korten fortsätter löpare till startområdet. Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för ”Starter”.

Sträcka Längd Stigning Löptid Växlingstid
1. 7,3 km 70 m 45 min 14:30
2. 5,4 km 50 m 33 min 15:03
3. 9,1 km 110 m 56 min 15:59
4. 8,5 km 90 m 52 min
Totalt 30,3 km 320 m 3 h 6 min

Det ingår ca 1200 m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla etapper. Venlakavlens mål stängs kl. 22.15. Observera att solen går ner kl. 21:30 så att lamporna möjligen behövs i terrängen i slutskedet av Venlakavlen.

72. Jukolakavlen

Tävlingen börjar med samstart lördagen 21.8.2021 kl. 23.00. Gå till inskrivningen senast 20 minuter före start. Efter registering och tömning av Emit-korten fortsätter löpare till startområdet. Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för ”Starter”.

Sträcka Längd Stigning Löptid Växlingstid
1. 12,9 km natt 230 m 74 min 00.14
2. 12,9 km natt 230 m 74 min 01.28
3. 16,6 km natt 300 m 93 min 03.01
4. 9,1 km natt 120 m 50 min 03.51
5. 8,9 km natt 120 m 50 min 04.41
6. 11,0 km gryning/dag 180 m 59 min 05.40
7. 16,4 km dag 280 m 85 min
Totalt 87,8 km 1460 m 8 h 5 min

Det ingår ca 1200 m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla etapper. Solen går ner lör. 21.8. kl 21:30 och upp sön. 22.8. kl. 5.13. Jukolakavlens mål stängs kl. 15.00.

Tävlingsregler och direktiv

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv. Grenregler (på finska) finns på hemsidan www.suunnistusliitto.fi och på Jukola-infons infotavla.

Terräng

Tävlingscentralen är belägen vid Mäntyvaara travbana nära centrum.  Tävlingsområdet domineras av det vida, mestadels långsluttande backområde Vennivaara, dess högsta punkt är även högre än Ounasvaara, Rovaniemis mest kända landmärke. Höjdskillnaden mellan den högsta och lägsta punkten i terrängen är cirka 130 meter.

Områdets terräng är mångsidig. I södra delar finns det mest torra moskogar, stora sumpmarkområden samt delvis täta dikeskanter och unga skogar som övergår mot norr till en typisk västlappländsk bergkullterräng med vidsträckta berg i dagen-områden.

Trädbestånd i området är typisk lappländsk barrträddominerad skog. Underlag är mestadels snabblöpt mo- och bergskog, där några sumpmarker samt täta och steniga områden begränsar framkomligheten.

TV-produktionens byggnadskonstruktioner i terrängen har inte utmärkts på kartorna och inte heller TV-kontrollerna på kontrollangivelserna. TV-filmfotografer kan röra sig i terrängen med sina kameror. Ytterligare kan stafetten bli filmad med TV-produktionens kamerakoptrar eller kamerabilar.

Tävlingskarta och kontrollangivelser

Kartans skala är 1:10 000, ekvidistans 5 meter, kartnormerna enligt ISOM2017. Kartarbetet har gjort Matti Kivelä 2015-2020. Kartans storlek är A3 i Venlakalven. I Jukolakavlen varierar kartans storlek enligt sträckor.  Kartan är insatt i plastfodral. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Koderna är tryckta intill kontrollnumret.

Speciella karttecken i Napapiiri-Jukola

 

Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna på tränigskartan från tävlingscentralen. Kartans kartering, bantryck och kontrollangivelser motsvarar tävlingskartan. På kontrollerna finns orienteringsskärm och kod. Kartorna säljs för 10 euro i tävlingsinfo från fredagen 20.8. kl 10.00.

Förbjudna områden

Förbjudna områden har utmärkts på tävlingskartan i bantrycksfärg. Ifall det förbjudna området omges av en enhetlig linje, har omkring motsvarande terrängområde utplacerats en enhetlig snitsel för att markera förbjudet område. Alla gårdsområden är förbjuden mark. I terrängen finns enstaka små förbjudna områden som utmärkts i terrängen med snitsel för förbjudet område. Dessa områden har inte utmärkts på kartan.

Snitsel som markerar förbjudet område

Banmarkeringar i Napapiiri-Jukola

 

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är identiska med modellkontrollen. Modellkontrollerna finns invid tävlingsinfon och ingångsporten till starten. Kontrollerna är inte försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. Kontrollens ordningsnummer och kontrollkod är tryckta på kartan invid kontrollringen. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

I terrängen finns kontroller mycket nära varandra och på kontrollpunkter av samma typ. Löparen bör försäkra sig om rätt kontrollkod i kontrollangivelserna, som finns tryckta på kartan!

Sista kotroller

 

I bifogad bild representeras positionering för de sista kontrollerna. Från dessa kontrollerna finns en samlande snitsling till växlingen/målet. Var noggrann med att du stämplar på rätt sista kontroll!

Emit-stämpling

I tävlingen används Emit-stämplingssystem, anvisningarna angående systemet finns vid tävlingsinfon. Ett lag skall ha minst fyra (4) Emit-brickor i Jukolakavlen och tre (3) Emit-brickor i Venlakvlen. Samma Emit-bricka kan användas både i Venla-och Jukolakavlen. Samma bricka får inte användas på två etapper, som följer på varandra eller av skilda lag i samma stafett.

I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emit-brickan. Kortet skall fästas vid Emit-brickan. Löparen antecknar på granskningskortet förkortningen J (Jukola) eller V (Venla) samt lagnummer och sträcka. Fäst granskningskortet vid Emit-brickan med en liten tunn tejpbit.

Emit-kortet registreras i resultatsystemet i Emit-tältet efter ingång till start- och växlings området via “Suomen suurin kuntokoulu”-ingångsporten. Efter registreringen skall löparen tömma sin Emit-bricka vid nollställningspunkten. Löparen får inte mera byta Emit-bricka efter tömningen. Ifall löparens Emit-bricka inte kan avläsas till resultatsystemet, bytes åt löparen ett Emit-kort för 40 Euros hyravgift, då löparen inte kan starta med ett ickefungerande Emit-kort. Kortet måste returneras och betalas vid tävlingsinfon efter den egna etappen, då det egna Emit-kortet ges tillbaka.

Endast tävlare med tävlingsnummer får tillträde till start- och växlingsområdet. Efter nollställning av Emit-brickan får man inte avlägsna sig från start- och växlingsområdet. Emit-nollställningsstället öppnas 60 minuter före Venla/Jukola-starten, och det hålls öppet under hela stafetten för att stängas 30 minuter efter omstart.

Efter växlings- och målstämplingen avläses Emit-kortet till resultattjänstsystemet. Ifall oklarheter med stämplingen föreligger, visas tävlaren till klagomuren.

Hyrda Emit-kort skall returneras till tävlingsinfot lagvis på samma gång och i samma påse, som de fåtts i. För försvunna eller ickereturnerade Emit-kort debiteras 80 euro. Ifall Emit-kortet används endast i Venlakavlen, skall det returneras till tävlingsinfot genast efter Venlakavlen.

Se till, att du i Jukola använder en fungerande Emit-bricka. Endast originala oöppnade Emit brickor är tillåtna i tävlingen.

Att i sista stund hyra Emit-kort kostar 40 euro/st. Ifall hyrda Emit-kort önskas tillsammans med lagmaterialet, måste hyrningen ske via anmälningssystemet senast den 6.8.2021.

Emit-kortets testningspunkt finns vid tävlingsinfo samt vid ingångsporten. Sätt kortet i stämplingsenheten med ledljus. Om enhetens ”LED”-ljus blinkar är kortet i skick. Ifall kortet har för svagt batteri, kan det kanske inte avläsas i resultattjänstsystemet. Då måste den tävlande hyra ett kort.

Testa även stämplingen vid modellkontrollen, modellkontroller finns bredvid tävlingsinfo och ingångsporten. I terrängen, växlingen och målet stämplas på likadana stämplingsenheter. För att stämplingen skall registreras bör kortet tryckas ner i urgröpningen så djupt som möjligt. Då lämnas också spår på kontrollkortet på Emit-brickan. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emit-brickan, vilket vid störningar i registreringssystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.

Starter

Starten är belägen på travbanans bortre långsida. Löpare är delade i startgrupper av 10 rader. I varje rad finns 20 löpare.

Figur av startgruppering

 

Gruppering till startrader sker enligt  speakerns och funktionärernas instruktioner.  De tävlande förflyttar sig till startplatsen enligt sitt startnummer cirka 8 minuter före start. Löpare sätter sig till egna platser från funktionärens sida av raden. Funktionärerna har nummerlappsväst (1-20, 21-40 osv.) som visar väg till rätta rad.  Övergång till start stängs 5 minuter före start. Försenade löpare får sitt karta efter starten vid första raden. Löpare som är ännu mera försenade får sitt karta från Helppi-stationen 30 minuter efter starten.

Kartorna delas ut till löparna, som bör kontrollera att hen fått en karta som motsvarar eget tävlingsnummer. Det är den tävlandes ansvar vid start att se till att man har rätt karta. Kartan är vikad och det är förbjudet att öppna den före startskottet. Ifall kartan öppnas för tidigt, diskvalificeras laget.

Försmarmakten skjuter startskottet. De tävlande får inte röra sig framåt innan startskottet skjutits. Lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten videofilmas.

Från start och växling finns heldragen snitsel på båda sidor om löpstigen till K-punkten, där orientering börjar egentligen. Man behöver inte stämpla vid K-punkten.

Var försiktiga vid starten och omstarten. Löpare på första strecken kan bekanta sig med startsnitsel och uppvärma ända till motorbanans vägbom (ca 200 m).

Växling

Från sista kontrollerna ledar uppfångande snitsel till växling och mål. Tävlande som kommer till växling och mål delar på sig etappvis till egna växlings- eller målfållor. Vid delningen är etapperna tydligt märkta med etappnummer på tavlorna som är belägna ovanför respektive målfålla. OBS! Målfållornas numrering ändras under tävlingens gång. Ledarlagen på varje etapp styrs till fållan längst till höger i löpriktningen. Funktionärer styr in lagen i rätta fållor men löparen bör själv kolla rätt fålla vid trängsel.

När man kommer in till växling görs sk. växlingsstämpling, överlåts kartan till funktionärerna. Sedan fortsätter man till kartställningen och tar en karta med eget nummer för följande etappen.

Figuren om kartornas placering vid kartställningen

 

Obs! Kartan tas från ställningen genom att lyfta den uppåt. Annars söndras kartpåsen.

Den tävlande överlämnar kartan till följande etapps löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens platser vid växlingsbommen framgår av numreringen. Om startande löpare hittas inte i rimlig tid, skall löparens karta föras till Helppi-stationen för att vänta för löpare.

Den tävlande är själv ansvarig för att han tar det egna lagets följande karta. Löparen som väntar vid växlingsbommen bör kontrollera att han fått rätt lag och etappkarta. Ifall lagets karta inte finns på kartställningen, bör den kommande löparen meddela om det till Helppi-stationen som ligger vid växlingsbommens ända. Helppi-stationens funktionär ger en reservkartabiljett, som löpare tar till nästa löpare vid växlingsbommen. Reservkartastationen finns ca 400 m från växlingsbommen på vägen till K-punkten.

Löpare som kommit försent till växlingen anmäler sig till Helppi-stationen efter inregistrering och tömning av Emit-brickan. Funktionären ger då tävlingskartan som den tidigare etappens löpare lämnat vid Helppi-stationen.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Ingången till växlingsområdet sker via Emit-inskrivningen och Emit-tömningen. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 300 meter före växlingsbommen. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera när det egna lagets löpare senast stämplat på en online kontroll.

På växlingsområdet finns WC och vätskestation. Första hjälp finns vid växlingsområdets utgång.

Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig endast via Emit-kontrollpunkten. Lagens växlingstider och placeringar fås från växlingsstämplingen. Växlingsstämpling övervakas genom inspelande videofilmning.

Ta hänsyn till övriga tävlande på båda sidor om växlingsbommen. Undvik uppvärmning på området där löparna springer ut.

Löpare som väntar växling har reserverats en skilt uppvärmingsområde vid startområdet på bortre långsidan. På banan som leder till K-punkten är uppvärmning tillåten bara på första sträckan.

Stängning av växling och omstarter

Venlakavlens växling stängs lördagen 21.8.2021 kl. 18.15. För de lag som inte kommit till växling före kl 18.15 ordnas omstart för etapperna 2–4 från kartställningar kl. 18.30. Lagen bör infinna sig till Emit-inskrivningen senast 15 minuter före omstarten. De tävlande förflyttar sig till kartställning ca 5 minuter före start enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Omstarten sker enligt direktiv från speakern. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl 22.15.

Jukolankavlens växlings stängs söndagen 22.8. kl. 8.45. För de lag som inte kommit till växling kl 8.45 ordnas 2 st omstarter.

7. sträckans omstart sker kl. 9.00. Incheckningen för dessa löpare bör ske senast kl 8.45.
2.–6. sträckornas omstart sker kl. 9.30 och löpare bör vara inskrivna senast 9.15.

Under den första omstarten väntar den andra gruppen vid bortre långsidans uppvärmningsområde. Tävlande förflyttar sig till kartställningar 5 minuter före start enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Starten sker enligt speakerns instruktioner.  Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Mål

I båda stafetterna löper ankarsträckans löpare enligt skyltningarna till målfållan längst till höger. De trettio första lagens placering avgörs av måldomare och spurtkamper kontrolleras med videofilmning.  Ankarlöpare för lag med prisplacering avläser sina Emit-brickor på målområdet efter målstämplingen.

De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Stämplingstiden blir synlig när Emit-kortet tas av från stämplaren. Målstämplingen övervakas genom videofilmning. De lag som inte prisplaceras fortsätter i målfållan tills de kommer till Emit-kontrollpunkten.

Efter omstarter flyttas målfållor till vänster. Jukolakavlens mål stängs kl 15.00.

Klagomur

Klagomuren är belägen i närheten av ingångsporten och Emit-kontrollpunkten och är öppen från lördag 21.8. kl. 13.00 till söndag 22.8. kl. 16.00. Möjliga diskvalificeringar av lag behandlas vid klagomuren vid behov tillsammans med lagledaren. Lagledare kan kallas till platsen enligt funktionärernas direktiv. Eventuella anmälningar om förseelser och protester skall lämnas under tävlingens gång till klagomuren eller tävlingsjuryns medlemmar endast skriftligen på papper. Den person som lämnar anmälan måste uppge person- och kontaktuppgifter.

Lag som avbrutit eller diskvalificerats

Lag som avbrutit eller diskvalificerats kan fortsätta tävlingen till mål. Lagets resultat syns på resultattavlan som avbrutet eller diskvalificerat. De tävlande växlar normalt. Om ett lag som har diskvalificerats eller avbrutit kommer till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Lagets följande sträckas karta tas bort från kartställningen och ersätts med en gul blankett försedd med lagets tävlings- och etappnummer. Han ger den gula blanketten till följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Den väntande löparen för den till Helppi-stationen, där löpare får en karta och tillstånd att starta när en halv timme förflutit från det ledande lagets växling.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollpunkten. Om löpare som avbrutit inte kan kan gå via växlingsområdet måste lagledaren eller första hjälppersonalen anmäla saken till klagomuren och återlämna lagets tävlingskarta. Laget anses som avbrutit om den tävlande anmäler det vid Emit-kontrollpunkten. Löpare som avbrutit i skogen pga skada återlämnar sin karta till första hjälppersonalen. Information om dessa avbrytande lag kommer upp på informationstavlan på Helppi-stationen.

Resultatservice och slutresultat

Under tävlingen finns resultaten på resultattavlan och på Napapiiri-Jukolas hemsidor  www.jukola.com/2021  samt på Jukola 2021 – mobilapplikation. Vid oklarheter skall lagen kontakta klagomuren.

Lag som avbrutit eller diskvalificerats meddelas på resultattavlan och ifall det berör tätlagen av speakern. De officiella resultaten finns på nätsidorna efter tävlingen.

Vätskeplatser och första hjälp

De vätske- och första hjälp -platser som finns i terrängen är tryckta på kartan med bantryckfärg enligt rådande direktiv.

På vätskestationerna finns förutom vatten även Jukola kavlens officiella sportdryck Dexal. På vätskestationerna finns sopkärl, var muggar, gelförpackningar och övrigt avfall bör lämnas. Tänk på naturen och använd avfallskärlen.

Om löparen antagligen behöver längre tid för sträckan och det är mycket varmt väder, rekommenderas ett eget dryckbälte.

Lagsammansättning

Lagen anmäler sin löpordning på registration.jukola.com genom att använda de föreningsspecifika koderna. Båda stafetternas lagsammansättningar bör ske senast fre 20.8.2021 kl. 18.00. Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varefter de automatiskt blir offentliga fre 20.8.2021 kl. 18.00 och syns därefter på Napapiiri-Jukolas hemsidor.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl till tävlingsinfo senast 30 minuter före ifrågavarande tävlingsstart.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga, samt att den mindre åldersgränsen följs. År 2006 och tidigare födda har rätt att deltaga.

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet finns att avhämtas från info fre 20.8.  kl. 10.00–22.00 och lör 21.8. kl. 8.00–22.00. Tävlingsmaterialet överlåts endast mot avhämtningskortet som levererats till föreningarna, under förutsättning att alla avgifter är betalda och lagsammansättningarna är registrerade. Tävlingsmaterialets avhämtningskort levereras till föreningarna med e-post i början av augusti och den kan också laddas ner från Napapiiri-Jukolas webbsidor.

Tävlingsmaterialet innehåller lagens tävlingsnumror, Emit-kontrollkort och Emit-kort som hyrts av arrangörerna samt för särskilt utnämnda lag nummerlappsväst. Det föreningsvisa kartreturneringskortet finns i första hand i föreningens Jukola lag 1’s material. Tävlingsmaterialet innehåller inga säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns till salu i info till ett pris av 1 € / 4 st.

Tävlingsnumror

Tävlingsnumrorna motsvarar placeringarna för tätlagen i Jukola och Venla kavlarna år 2019. Föreningens första lag använder den lägsta tävlingsnummern. Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingången till start- och växlingsområdet.

Nummerlappen bör vara synlig i sin helhet under hela tävlingsprestationen. Nummerlappen bör fästas omsorgsfullt med fyra säkerhetsnålar.

Nummerlappsvästar delas ut åt utvalda lag. Dessa bör vara synliga i sin helhet och får inte övertäckas under tävlingen. De lag som utvalts att använda GPS-uppföljning använder nummerlappsvästar. Nummerlappsvästarna delas ut på förhand i samband med övrigt tävlingsmaterial.

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i båda budkavlarna på alla etapper. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts ur tävlingen. GPS sändarna delas ut åt cirka 30 lag i både Venla och Jukola stafetten.

Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändaren vid ingångsportens GPS-punkt. Sändaren samt nummerlappsvästen med fickan för sändaren måste bäras från incheckningen tills laget har gjort Emit-stämplingskontrollen och returnerat GPS-sändaren. Sändaren måste tas på senast 15 minuter före egen start/växling. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som skall bära sändare.

Användning av egna GPS-sändare och mobiltelefoner under tävlingen

Registrerande GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Egna GPS-enheter som sänder i realtid är förbjudna, endast GPS-enheter som tillhandahålls av arrangörerna för en del av lagen är tillåtna. Sparade GPS-uppgifter får inte användas för att förbättra något lags prestationer. Sparad ruttdata får laddas upp på internet eller övriga tjänster först efter Jukolakavlens omstart.

Personlig mobiltelefon får bäras av säkerhetsskäl. Den måste vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Användning är tillåten endast i nödsituationer. Fotografering av kartan under tävlingens gång är förbjudet.

Lagledare och tränare

Lagledare och tränare har inte tillträde till start-, växlings- och målområdet. Vid behov kan serviceuppgifter ges från publikområden.

Intervjuer och fotografering

Löparna kan intervjuas efter Emit-kontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda stafetterna ordnas presskonferens i presscentret så fort som möjligt efter målgång. Lagen informeras skilt om presskonferensen.

Prisutdelning

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 25 bästa lagen i Venlakavlen belönas med medaljer och plaketter. Båda stafetternas bästa lag erhåller även hederspris. Alla prisutdelningar sker på festscenen. Venlakavlens prisutdelning äger rum lör 21.8.2021 kl 19.00 i samband med Jukolafesten. De lag som får pris bör inta de platser som reserverats för dem bredvid festscenen senast kl 18.50. Jukolakavlens prisutdelning sker sön 22.8.2021 kl 9.30. Alla Jukola-lag som får pris bör komma till festscenen senast kl 9.20 till de platser som reserverats för dem bredvid festscenen.

Lag som får pris får inte ta med sig reklamflaggor eller annat reklammaterial. Föreningsflagga eller annan logo är tillåten.

Jukolakavlens budskap

Enligt tradition uppläses Jukola-kavlens budskap efter segrande lagets målgång.

Returnering av kartor

Venla och Jukola kavlens kartreturnering börjar söndag 22.8. cirka kl. 9.30. Kartorna delas ut föreningsvis mot kartreturneringskortet som finns i första lagets tävlingsmaterial.

Ifall lagen önskar får man sina kartor sända per post mot en avgift på 10 €. Betalning och adressuppgifter ska anmälas till tävlingsinfo i förhand. För stora försändelser och försändelser utomlands tillkommer postavgifter enligt prislista som finns i info.

Ändringar i tävlingsdirektiven

Eventuella förändringar i tävlingsdirektiven publiceras vid behov. Tävlingsdirektiven finns till påseende vid tävlingsinfos infotavla samt på Napapiiri-Jukolas hemsidor.

Tävlingsledning och viktiga funktionärer

Tävlingsledare, Martti Anttila
General sekreterare, Sami Leinonen
Info och media, Johanna Sarriola
Kart- och banansvarig, Harri Mäki
Banläggare, Mikko Rapakko, Harri Mäki, Kimmo Määttä ja Jyrki Itkonen
Teknisk sakkunnig, Jaakko Lajunen
Bankontrollant, Juhani Jetsonen

Tävlingsjury
Ordförande    Ari Kukkonen, Vehkalahden Veikot
Juha Paanila, Navi
Jouni Lipponen, Keravan Urheilijat