Tävlingsdirektiv

41. Venlakavlen

Tävlingen börjar med samstart lördagen 16.6.2018 kl. 14.00. Gå till incheckningen senast 20 minuter före start. Efter registrering och tömning av Emit-korten fortsätter löparna till startområdet. Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för “Starter”.

 

Etapp Längd Stigning Löptid Växlingstid
1. 6,1–6,2 km 175m 43 min 14:43
2. 6,1–6,2 km 165m 42 min 15:25
3. 5,3–5,4 km 150m 37 min 16:02
4. 7,8–7,9 km 220m 55 min
Totalt 25,5km 710m 2h 57 min

 

Det ingår ca 500–700 m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla etapper. För löpare födda år 2002–2003 rekommenderas etapp 3. Venlakavlens mål stängs kl. 22.30.

70. Jukolakavlen

Tävlingen börjar med samstart lördagen 16.6.2018 kl.23.00. Incheckningen för första etappen bör ske senast 20 minuter före starten. Efter registrering och tömning av Emit-korten fortsätter löparna till startområdet. Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för “Starter”.

 

Etapp Längd Stigning Löptid Växlingstid
1. 10,9-11,1 km, skymning/natt 240m 67 min 0:07
2. 11,8-12,0 km, natt 280m 73 min 1:02
3. 12,6-12,8 km, natt/gryning 340m 78 min 2:38
4. 8,7- 8,8 km, gryning/dag 220m 50 min 3:28
5. 8,6- 8,7 km, dag 220m 48 min 4:16
6. 10,7- 10,8 km, dag 320m 60 min 5:16
7. 15,0- 15,1 km, dag 480m 84 min
Totalt 79,0 km 2100m 7 h 40 min

 

Det ingår ca 500–700 m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla etapper. För löpare födda år 2002–2003 rekommenderas etapperna 4–5. Jukolakavlens mål stängs kl.15.00.

Tävlingsregler och direktiv

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv. Grenregler (på finska) finns på hemsidan www.suunnistusliitto.fi och på Jukola-infons infotavla.

Terräng

Tävlingsterrängen befinner sig i Hälvälä i Hollola kommun. I terrängen har tävlats senast år 2007 i nationell orienteringstävling. Områdets gamla karta kan ses på Jukolainfons infotavla och på Lahti-Hollola-Jukolas hemsidor.

Tävlingsområdet består till största delen av gropterräng, som formats av istiden. Gropområdet omges även av mera snabblöpt tallmo och bergspartier. Marken är ställvis mycket stenbunden, men å andra sidan förekommer även lättforcerad och stigrik moterräng.

De djupaste groparna sänker sig 40 meter, men större delen av området är mera detaljerade groppartier och jämnare momark. Området har använts för normalt skogsbruk och det syns särskilt i terrängens östra del med talrika beståndsgränser. Färska gallringshyggen är få till antalet och sikten i terrängen är god. Allt som allt erbjuds en speciell gropterräng, som till sitt omfång är unik i Finland. Tilläggsinformation och foton från tävlingsterrängen.

TV-produktionens byggnadskonstruktioner i terrängen har inte utmärkts på kartorna och inte heller TV-kontrollerna på kontrollangivelserna. TV-filmfotografer kan röra sig i terrängen med sina kameror. Ytterligare kan stafetten bli filmad med TV-produktionens kamerakoptrar eller kamera-bilar.

Tävlingen äger rum till vissa delar på Försvarsmaktens träningsområde, där det gjorts militärövningar i tiotals år. De områden där det kan finnas odetonerade sprängämnen, har granskats före tävlingarna.

Ifall den tävlande hittar ett föremål i terrängen som misstänks vara sprängämne:

*RÖR INTE!

*MÄRK ut platsen på något sätt

*ANMÄL till arrangörerna om platsen så noggrant som möjligt.

Försvarsmakten är förberedd på att vidtaga behövliga åtgärder ifall sprängämnen påträffas.

Tävlingskarta och kontrollangivelser

Kartans skala är 1:10 000, ekvidistans 5 meter, inga stödkurvor. Kartnormerna enligt direktiv ISOM2017. Kartarbetet har gjorts av Arvo Paulin och Jarmo Pikkarainen 2016–2018. Som material har användts en bottenkarta, som gjorts med hjälp av lantmäteriets laseruppgifter och stereo-tolkning av flygbilder. Kartans storlek är ca. A3. Kartan är insatt i plastfodral. Kontroll-angivelserna är tryckta på kartan. Koderna är tryckta intill kontrollnumret.

Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna på modellkartan norr om tävlingscentralen. Kartans bantryck och kontrollangivelser motsvarar tävlingskartan. På kontrollerna finns orienteringsskärm och kod. Kartor säljs för 5 euro i info från 15.6. kl 10.00.

ISOM2017-symbolernas mest betydande inverkan på Jukolakartan.

En tunnare hjälpkurva med längre sträck öppet område med buskar eller plantskog ofta plantskog växande på kalhygge enstaka stenar som avbildats i mellanstorlek för att markera skillnaden till en liten och stor sten.

Förbjudna områden

Förbjudna områden har utmärkts på tävlingskartan i bantrycksfärg. Ifall det förbjudna området omges av en enhetlig linje, har omkring motsvarande terrängområde utplacerats en enhetlig snitsel för att markera förbjudet område. Alla gårdsområden är förbjuden mark. I terrängen finns enstaka små förbjudna områden såsom fågelbon, som utmärkts i terrängen med snitsel för förbjudet område. Dessa områden har inte utmärkts på kartan.

Snitsel som markerar förbjudet område

 

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är identiska med modellkontrollen. Modellkontrollerna finns invid tävlingsinfon och ingångsporten till starten. På Jukola-kavlens etapper 1–4 är kontrollerna försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. Kontrollens ordningsnummer och kontrollkod är tryckta på kartan invid kontrollringen. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

I terrängen finns kontroller mycket nära varandra och på kontrollpunkter av samma typ. Löparen bör försäkra sig om rätt kontrollkod i kontrollangivelserna, som finns tryckta på kartan!

De sista kontrollerna

Pansarvagn Kontroll 333; x speciellt föremål/ kvadratformat Jukolaemblem

Kontroll 222; korsning mellan stig och körväg På den bifogade bilden visas de sista kontrollernas placering. Från dessa kontrollerna finns en samlande snitsling till växlingen/målet. Var noggrann med att du stämplar på rätt sista kontroll!

Publik-/förvarningskontroll

Publikkontrollen befinner sig på västra sedan av vindskyddsområdet. Gåväg från infostolpen är ca.800m. Publikkontrollen nås via snitslade rutter utmärkta på områdeskartan (Taulamatintie, Juhanintie, Eerontie). Via publikkontrollen passerar alla etapper av Venla- och Jukolakavlen. Från publikkontrollen förmedlas TV-bild till löparna på växlingsområdet. De snabbaste orienterarna kommer från publikkontrollen till växlingen på ca. fyra minuter.

Emit-stämplingssystem

I tävlingen används Emit-stämplingssystem, anvisningarna angående systemet finns vid tävlingsinfon. Ett lag skall ha minst tre Emit-brickor. Samma Emit-bricka kan användas både i Venla-och Jukolakavlen. Samma bricka får inte användas på två etapper, som följer på varandra eller av skilda lag i samma stafett.

I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emit-brickan. Kortet skall fästas vid Emit-brickan. Löparen antecknar på granskningskortet förkortningen J (Jukola) eller V (Venla) samt lagnummer och sträcka. Fäst granskningskortet vid Emit-brickan med en liten tunn tejpbit.

Emit-kortet registreras i resultatsystemet i Emit-tältet efter ingång till start- och växlings området via “Suomen suurin kuntokoulu”-ingångsporten. Efter registreringen skall löparen tömma sin Emit-bricka vid nollställningspunkten. Löparen får inte mera byta Emit-bricka efter tömningen. Ifall löparens Emit-bricka inte kan avläsas till resultatsystemet, bytes åt löparen ett Emit-kort för 40 Euros hyravgift, då löparen inte kan starta med ett ickefungerande Emit-kort. Kortet måste returneras och betalas vid tävlingsinfon efter den egna etappen, då det egna Emit-kortet ges tillbaka.

Endast tävlare med tävlingsnummer får tillträde till start- och växlingsområdet. Efter nollställning av Emit-brickan får man inte avlägsna sig från start- och växlingsområdet. Emit-nollställningsstället öppnas en timme före Venla/Jukola-starten, och det hålls öppet under hela stafetten för att stängas 30 minuter efter omstart.

Efter växlings- och målstämplingen avläses Emit-kortet till resultattjänstsystemet. Ifall oklarheter med stämplingen föreligger, visas tävlaren till klagomuren.

Hyrda Emit-kort skall returneras till tävlingsinfot lagvis på samma gång och i samma påse, som de fåtts i. För försvunna eller ickereturnerade Emit-kort debiteras 80 Euro. Ifall Emit-kortet används endast i Venlakavlen, skall det returneras till tävlingsinfot genast efter Venlakavlen.

Se till, att du i Jukola använder en fungerande Emit-bricka. Endast orginal oöppnade Emit brickor är tillåtna i tävlingen.

Att i sista stund hyra Emit-kort kostar 40 Euro/st. Ifall hyrda Emit-kort önskas tillsammans med lagmaterialet, måste hyrningen ske via anmälningssystemet senast den 31.5.

Emit-kortets testningspunkt finns vid tävlingsinfo samt vid ingången till Emit-växlingsområdet. Sätt kortet i stämplingsenheten med ledljus. Om enhetens ”LED”-ljus blinkar är kortet i skick. Ifall kortet har för svagt batteri, kan det kanske inte avläsas i resultattjänstsystemet. Då måste den tävlande hyra ett kort.

Testa även stämplingen vid modellkontrollen, modellkontroller finns bredvid tävlingsinfo och ingångsporten. I terrängen, växlingen och målet stämplas på likadana stämplingsenheter. För att stämplingen skall registreras bör kortet tryckas ner i urgröpningen så djupt som möjligt. Då lämnar också spår på kontrollkortet på Emit-brickan. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emit-brickan, vilket vid störningar i registreringssystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.

 Starter

Starten är belägen på den gamla landningsbanan mitt i tävlingscentrum. Startområdet framför screen omgärdas cirka två timmar före starterna. Startområdets staket tas bort genast efter starterna. Uppvärmningskläder får inte lämnas på staketet vid startplatsen. Kläderna måste lämnas på anvisad plats, där de tävlande kan hämta dem efter etappen.

Startområdet nås genom ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) via Emit-registrering och Emit-tömning. Det är förbjudet att lämna startområdet efter registreringen. På startområdet finns WC och vätskestation.

Följ instruktionerna från speakern och funktionärerna på startområdet. De tävlande förflyttar sig till startplatsen enligt sitt startnummer cirka 8 minuter före start. Därefter stängs ingången till startområdet. Man förflyttar sig till sin egen plats från den västra sidan. Kartutdelarna som står vid sidan av varje rad är försedda med respektive rads tävlingsnumror (1–20, 21–40 osv).
Kartorna delas ut till löparna, som bör kontrollera att han fått en karta som motsvarar egen tävlingsnummer. Det är den tävlandes ansvar både vid start och växling att se till att man har rätt karta. Kartan är stängd med tejp och det är förbjudet att öppna den före startskottet. Ifall kartan öppnas för tidigt diskvalificeras laget. (Högst 15 min. försenade lag får sin karta efter startskottet av funktionärerna).

Försvarsmakten skjuter startskottet. De tävlande får inte röra sig framåt innan startskottet skjutits. Lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten videofilmas.

Från start och växling finns heldragen snitsel på båda sidor om löpstigen till K-punkten (startplatsen). Man behöver inte stämpla vid K-punkten.

Startsnitselstigen är smal. Var försiktiga vid starten och omstarten. Första sträckans löpare kan bekanta sig med startsnitseln fram till första kurvan (ca 300m).

Växling

Från sista kontrollerna ledar uppfångande snitsel till växling och mål. Tävlande som kommer till växling och mål delar på sig etappvis till egna växlings- eller målfållor. Vid delningen är etapperna tydligt märkta med etappnummer på tavlorna som är belägna ovanför respektive målfålla. OBS! Målfållornas numrering ändras under tävlingens gång. Ledarlagen på varje etapp styrs till fållan längst till vänster i löpriktningen. Funktionärer styr in lagen i rätta fållor.

 När man kommer in till växling görs sk. växlingsstämpling, kartan överlåts till funktionärerna. Sedan fortsätter man till kartställningen och tar en karta med eget nummer, följande etapps karta.

Obs! Kartan tas från ställningen genom att lyfta den uppåt. Annars finns risk att kartpåsen söndras.

Den tävlande överlämnar kartan till följande etapps löpare som väntar vid växlingsbommen.

Lagens platser vid växlingsbommen framgår av numreringen. Ifall följande löpare inte hittas inom skälig tid, förs kartan till Helppi-stationen för att vänta på löparen.

Den tävlande är själv ansvarig för att han tar det egna lagets följande karta.  Löparen som väntar vid växlingsbommen bör kontrollera att han fått rätt lag och etappkarta. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Ifall lagets karta inte finns på kartställningen, bör den kommande löparen meddela om det till Helppi-stationen som finns vid ändan av växelbommen. Helppi-stationens funktionär visar den startande löparen till reservkartpunkten, som är belägen cirka 400 meter från växlingsbommen mot K-punkten.

Löpare som kommit försent till växlingen änmäler sig till Helppi-stationen efter inregistrering och tömning av Emit-brickan. Funktionären ger då tävlingskartan som den tidigare etappens löpare lämnat vid Helppi-stationen.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Ingången till växlingsområdet sker via Emit-inskrivningen och Emit-tömningen. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 300 meter före växlingsbommen. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera när det egna lagets löpare senast stämplat på en online kontroll.

På växlingsområdet finns WC och vätskestation. Första hjälp finns vid utgången av växlingsområdet.

Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig endast via Emit-kontrollpunkten. Lagens växlingstider och placeringar fås från växlingsstämplingen. Växlings- och målstämpling övervakas genom inspelande videofilmning.

Tag hänsyn till övriga tävlande på målområdet före kartställningarna samt på båda sidor om växlingsbommen. Undvik uppvärmning på området där löparna springer ut.

Ett eget område för uppvärmning finns tillhanda för löpare som väntar på växling. Området har reseverats på västra sidan om stigen mot K-punkten. Uppvärmning på stigen till K-punkten är tillåten endast för löpare på startsträckan.

Stängning av växling

Stängning av växling och omstart för Venla budkavle. Växlingen stängs lördag 16.6.2018 kl 18.30.  För de lag som inte kommit till växling före kl 18.30 ordnas omstart för etapperna 2–4 från kartplanket kl 18.45. Lagen bör infinna sig till Emit-inskrivningen senast 20 minuter före omstarten. De tävlande förflyttar sig till kartplanket 5 minuter före start enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Omstarten sker enligt direktiv från speakern. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl 22.30.

Jukola budkavlen

Växlingen stängs söndag 17.06.2018 kl 8.45. För de lag som inte kommit till växling kl 8.45 ordnas 2 st omstarter från kartplanket. 7. etappens omstart sker kl 9.00. Incheckningen för dessa löpare bör ske senast kl 8.40. Efter emit-inskrivningen förflyttar sig 7. etappens tävlande till kartplanket 5 minuter före start enligt speakerns och funktionärernas direktiv.

2.-6. etappernas löpare bör vara inskrivna senast kl 9.00.

2.-6. etappernas omstart sker kl 9.20. Under den första omstarten styrs 2–6 etappens löpare bort från startområdet, så att 7. etappens löpare kommer ut i skogen utan olyckor.  2.-6. etappernas tävlande förflyttar sig till kartplanket ca 5 minuter före start enligt direktiv från speakern och funktionärerna. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Jukolakavlens mål stängs kl 15.00 och kontrollernas borttagning påbörjas.

Mål

I båda stafetterna löper ankarsträckans löpare enligt skyltningarna till fållan längst till vänster i ankomstriktningen. De femtio första lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen och avgörs av måldomare Matti Kotilainen. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Stämplingstiden blir synlig när Emit-kortet kontrolleras. Målstämplingen övervakas genom videofilmning. Ankarlöpare för lag med prisplacering avläser sina Emit-brickor på målområdet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emit-kontrollpunkten.

Klagomur

Klagomuren är belägen i närheten av ingångsporten och Emit-kontrollen och är öppen från lördag 16.06 kl 13.10 till söndag 17.06 kl 16.00. Där klargörs ärenden angående tävlingen. Möjliga diskvalificeringar av lag behandlas vid klagomuren vid behov tillsammans med lagledaren. Lagledare kan kallas till platsen enligt funktionärernas direktiv. Eventuella anmälningar om förseelser och protester skall lämnas under tävlingens gång till klagomuren eller tävlingsjuryns medlemmar endast skriftligen på papper. Den person som lämnar anmälan måste uppge person- och kontaktuppgifter!

Lag som avbrutit eller diskvalificerats

Lag som avbrutit eller diskvalificerats kan fortsätta tävlingen till mål. Lagets resultat syns på resultattavlan som avbrutet eller diskvalificerat. De tävlande växlar normalt. Om ett lag som har diskvalificerats eller avbrutit kommer till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Lagets följande sträckas karta tas bort från kartplanket och ersätts med en gul blankett försedd med lagets tävlings- och etappnummer. Han ger den gula blanketten till följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Den väntande löparen för den till Helppi-punkten, där han får en karta och tillstånd att starta när en halv timme förflutit från det ledande lagets växling.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollpunkten. Om löpare som avbrutit inte kan kan gå via växlingsområdet måste lagledaren eller första hjälppersonalen anmäla saken till klagomuren och återlämna lagets tävlingskarta. Laget anses som avbrutit om den tävlande anmäler det vid Emit-kontrollpunkten. Löpare som avbrutit i skogen pga skada återlämnar sin karta till första hjälppersonalen. Information om dessa avbrytande lag kommer upp på informationstavlan på Helppi-punkten.

Resultatservice och slutresultat

Under tävlingen finns resultaten på resultattavlan och på Lahti-Hollola-Jukolas hemsida www.jukola.com/2018. Vid oklarheter skall lagen kontakta klagomuren.

Lag som avbrutit eller diskvalificerats meddelas på resultattavlan och ifall det berör tätlagen av speakern. De officiella resultaten finns på nätsidorna efter tävlingen.

Vätskeplatser och första hjälp

De vätske- och första hjälp platser som finns i terrängen är tryckta på kartan med bantryckfärg enligt rådande direktiv. På vätskestationerna finns förutom vatten även Jukola kavlens officiella sportdryck Dexal, apelsin light sportdryck. På vätskestationerna finns sopkärl och stavar, dit muggar, gelförpackningar och övrigt avfall bör lämnas. Tänk på naturen och använd avfallskärlen. I närheten av vätskestationerna finns även WC.

Ifall man tror sig behöva lång tid att avverka etappen eller ifall varmt väder överraskar, kan det vara bra att ha egna drycker med.

Lagsammansättning

Lagen anmäler sina deltagare och löpordning på regestration.jukola.com genom att använda de föreningsspecifika koderna. Båda stafetternas lagsammansättningar bör ske senast fre 15.6.2018 före kl 18.00. Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varefter de automatiskt blir offentliga fre 15.6.2018 kl 18.00 och syns därefter på Lahti-Hollola-Jukolas hemsidor.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl till tävlingsinfo senast 30 minuter före ifrågavarande tävlingsstart.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga, samt att den undre åldersgränsen följs. År 2003 och tidigare födda har rätt att deltaga.

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet finns att avhämtas från info fre 15.6 kl 10.00-22.00 och lö 16.6 kl 8.00-22.00. Tävlingsmaterialet överlåts endast mot avhämtningskortet som levererats till föreningarna, under förutsättning att alla avgifter är betalda och lagsammansättningarna är registrerade. Tävlingsmaterialets avhämtningskort levereras till föreningarna med e-post i början av juni.

Tävlingsmaterialet innehåller lagens tävlingsnumror, Emit-kontrollkort och Emit-kort som lånats av arrangörerna samt för särskilt utnämnda lag nummerlappsväst. Det föreningsvisa kartreturneringskortet finns i första hand i föreningens Jukola lag 1’s material. Tävlingsmaterialet innehåller inga säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns till salu i info och Jukola-butiken till ett pris av 1€/4st.

 Tävlingsnumror

Tävlingsnumrorna motsvarar placeringarna för tätlagen i Jukola och Venla kavlarna år 2017. Föreningens första lag använder den lägsta tävlingsnummern. Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingången till start- och växlingsområdet.

Nummerlappen bör vara synlig i sin helhet under hela tävlingsprestationen. Nummerlappen bör fästas omsorgsfullt med fyra säkerhetsnålar.

Nummerlappsvästar delas ut åt utvalda lag. Dessa bör vara synliga i sin helhet och får inte övertäckas under tävlingen. De lag som utvalts att använda GPS-uppföljning använder nummerlappsvästar. Nummerlappsvästarna delas ut på förhand i samband med övrigt tävlingsmaterial.

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i båda budkavlarna på alla etapper. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts ur tävlingen. GPS sändarna delas ut åt cirka 30 lag i både Venla och Jukola stafetten.

Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändaren och västen. Sändarna delas ut vid ingångsportens GPS-punkt. Sändaren, västen och nummerlappsvästen måste bäras från incheckningen tills laget har gjort Emit-stämplingskontrollen och returnerat GPS-sändaren. Sändaren måste tas på senast 15 minuter före egen start/växling. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som skall bära sändare. Lag som väljs ut under tävlingens gång använder normala tävlingsnumror.

Användning av egna GPS-sändare och mobiltelefoner under tävlingen

Registrerande GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Egna GPS-enheter som sänder i realtid är förbjudna, endast GPS-enheter som tillhandahålls av arrangörerna för en del av lagen är tillåtna. Sparade GPS-uppgifter får inte användas för att förbättra något lags prestationer. Sparad ruttdata får laddas upp på internet eller övriga tjänster först efter Jukolakavlens omstart på söndag.

Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Användning är tillåten endast i nödsituationer. Fotografering av kartan under tävlingens gång är förbjudet.

Lagledare

Lagledare och tränare har inte tillträde till start-, växlings- och målområdet. Vid behov kan serviceuppgifter ges från publikområden.

Intervjuer och fotografering

Löparna kan intervjuas efter Emit-kontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda stafetterna ordnas presskonferens i presscentret så fort som möjligt efter målgång. Lagen informeras på förhand.

Prisutdelning

De 25 bästa lagen i Jukolas jubileumskavle och de 20 bästa lagen i Venlakavlen belönas med medaljer och plaketter. Båda stafetternas bästa lag erhåller även hederspris. Prisutdelningen sker på festscenen.

Venlakavlens prisutdelning äger rum lö 16.6.2018 kl 19.00 i samband med Jukolafesten. De lag som får pris bör inta de platser som reserverats för dem bredvid festscenen senast kl 18.50. Jukola kavlens prisutdelning sker sö 17.06.2018 kl 9.30. Alla Jukola lag som får pris bör komma till festscenen senast kl 9.20 till de platser som reserverats för dem bredvid festscenen. Lag som får pris får inte ta med sig reklamflaggor eller annat reklammaterial. Föreningsflagga eller annan logo är tillåten.

Jukola kavlens budskap

Enligt tradition uppläses Jukola-kavlens budskap efter segrande lagets målgång från scenen vid växlings- och målfållorna.

Returnering av kartor

Venla och Jukola kavlens kartreturnering börjar söndag 17.06 cirka kl 9.20. Kartorna delas ut föreningsvis mot kartreturneringskortet som finns i första lagets tävlingsmaterial.

Ifall lagen önskar får man sina kartor sända per post mot en avgift på 10€. Betalning och adressuppgifter till tävlingsinfo. För stora försändelser och försändelser utomlands tillkommer postavgifter enligt prislista som finns i info.

Ändringar i tävlingsdirektiven

Eventuella förändringar i tävlingsdirektiven publiceras vid behov. Tävlingsdirektiven finns till påseende vid tävlingsinfos infotavla samt på internet Jukolas nätsidor.

Tävlingsledning och viktiga funktionärer

Tävlingsledare
Jorma Aherto
040 501 2779, jorma.aherto@jukola.com

Generalsekreterare
Tuula Tjäder
040 827 1575, tuula.tjader@jukola.com

Info och media
Juha Reinikainen
044 970 0717, juha.reinikainen@jukola.com

Kart- och banansvarig
Jarmo Pikkarainen
040 829 6993, jarmo.pikkarainen@jukola.com

Banläggare
Juhani Jaskari
040 071 3600, juhani.jaskari@jukola.com

Ville Kauppi
040 757 3336, ville.kauppi@jukola.com

Resultatservice

Thomas Salokangas

0400 834 991, thomas.salokangas@avenla.fi

 

Teknisk sakkunnig

Heikki Peltola
050 511 3957, heikki.peltola@jukola.com

 

Bankontrollant
Ari Kattainen (Hyvinkään Rasti)
040 5169 258, ari.kattainen@elisanet.fi

Tävlingsjury
Ordf. Eero Haapasalmi (OH)

Pekka Vuorinen (OK Trian)

Vroni König-Salmi (TuS)