Träning

2018 TRÄNING

Nio kartor står till förfogande, av vilka Urheilukeskus-kartan inte har färdiga banor inritade.

Träningarna öppnas i slutet av april enligt snösituationen.

Kukonkoivu-parkeringsplatsens sista användningsdatum är 12.6. Efter det 13.-14.6. en annan parkeringsplatsen, titta på kartan nedre. Tid 15.-16.6. tillgäng till terrängen är endast  från Jukola Competition Center.

Respektera parkeringsanvisningarna och iaktt ta skräpfrihet på parkeringsområdena; tack för det redan i förväg.

Kartorna: format A4, skala 1:10 000, ISOM2017-symboler, kontrollbeskrivningarna på kartan.

Kartpriser: 7€ / st. Postförsändelse 6€ / beställning.

Kontrollflaggor: små flaggor I Tapanila, på andra områden normal flaggstorlek.

Parkeringar: utmärkta på orienteringskartorna och på nätsidans lokalisationskartor.

Natträning: reflexer på kontrollerna / Tapanila, Vihattu, Santaveräjä, Kukonkoivu, Kukkolanharju.

Beställning av kartor / Jukola 2018 kansli: toimisto.2018@jukola.com, Lahden Urheilukeskus,

Salpausselänkatu 8, 2.krs.,15110 Lahti. Kansliet är öppet må-to kl. 9-17 och fre kl. 9-16.

Senaste inläggsdatum för kartor den 8.6.2018. Ons 13.6. är kansli öppet endast från 14 till 16 och to 14.6. från 9 till 12.

Försäljning av kartor från tävlingsinfo: öppet fre 15.6. kl.10 framåt.

Kontaktpersoner: Juha Hirvonen, +358 443138088, jusbelius@hotmail.com, Aleksi Anttolainen,+358 445050293, aleksi.anttolainen@live.fi

TERRÄNGER:

1) Tapanila: Öppnas 21.4.2018

En 6,5 km lång stafetträning, vilken i första hand är avsedd för nattorientering. Träningen är planerad på karta utan inritade stigar, men för yngre och oerfarnare finns karta med stigar och alla kontroller inritade och på vilken egen träning kan planeras. Banläggare Teemu Niskanen.

Lättforcerad, stigrik mo-gropterräng. Består av partier med stora och med små gropar.

Parkering: Friluftsområdets parkplats i slutet av Mäkirinteenkatu.

Kartläggning Jarmo Pikkarainen 2013. Uppdatering 2016.

2) Tiirismaa: Öppnas 21.4.2018

Kartan visar toppområdet av Tiirismaa kring en 327 meter hög TV-mast. Åsarna och sluttningarna där bildar ett återkommande virrvarr, som består av sänkor sida vid sida, svackor, kullar och branter. Terrängen norr om TV-masten är jämnare med talrika sänkor. En tekniskt krävande medeldistansövning med talrika kontroller. Banläggare Juhani Jaskari.

Parkering: Parkplats / SEW-EURODRIVE, Muovitie 1.

Kartläggning: Jarmo Pikkarainen 2015-2017

3) Urheilukeskus:

Terrängen är ett lättforcerat, stigrikt friluftsområde med diverse gropområden. Inga kontroller placeras ut i terrängen.

Parkering: Urheilukeskus-parkplats, Salpausselänkatu 7. Notera den begränsade parktiden / använd parkskiva.

Kartläggning: Jarmo Pikkarainen 2016.

 

 

4) Vihattu: Öppnas 28.4.2018

Träningsterräng i omedelbar närhet av tävlingsterrängen. P.g.a den förmodade stora belastningen på terrängen erbjuds endast en ”alla kontrollers träning”, där var och en kan planera sin egen bana. Även möjlighet till nattorientering. Mo-gropterräng, ställvis löphindrande stenbunden mark. Banläggare Philipp von Arx.

Parkering: Grustag, N: 6764970 E: 411190/ETRS-TM35FIN.

Kartläggning: Arvo Paulin, Jarmo Pikkarainen 2016-2017.

5) Rahametsä: Öppnas 21.5. efter Ungdoms VM-uttagning, dittills träningsförbud.

Långdistansträning, som erbjuder möjlighet till långa kontrollmellanrum och snabblöpta mopartier varierande med branta gropområden. Träningens längd ca.12 km. Med talrika möjligheter till genvägar. Banläggare   Aleksi Anttolainen.

Parkering: Suontaustantie, på ängen.

Kartläggning: Rauno Asikainen, Jussi Silvennoinen, Kristian Liljeström 2015. Uppdatering 2018.

6) Santaveräjä: Öppnas 28.4.2018

3 x ca. 2 km banor med gaffling / sk. one-man-relay. Träningens totallängd inklusive förflyttning mellan banorna 7km med fyra olika gafflingar. Träningarnas syfte är att erbjuda olika stafett-situationer med mångsidiga gafflingar och löprytmeringar. Banläggare Aleksi Anttolainen.

Parkering: Tennilä sportplan, på båda sidorna av byggnaden. Adress: Tennilätie 800. Förbjudet att köra eller parkera på själva sportplanen.

Kartläggning: Kristian Liljeström, Arvo Paulin, Jarmo Pikkarainen 2015-2016. Uppdatering 2018.

7) Rajajärvensuppa: Öppnas 5.5.2018

Banläggare Minna Kauppi har döpt träningen med temat ”rytmstörning”. Träningen erbjuder stundom lätt orientering enligt kompassriktning, där man dock måste vara på sin vakt. Stundom är farten långsam och groparna krävande, så man måste kunna minska hastigheten och skärpa kartläsningen. Träningen kan även löpas som stafetträning, då fyra olika gafflade banor erbjuds. Träningslängd 7 km.

Parkering: Suontaustantie, på ängområde

Kartläggning 2015-2016: Jussi Silvennoinen, Kristian Liljeström, Jarmo Pikkarainen. Uppdatering 2017.

8)Kukonkoivu : Öppnas 21.4.2018

Snabblöpt moterräng alldeles intill tävlingsterrängen. I nordvästra delen av terrängen finns ett tekniskt mera krävande gropområde med utströdda kärr. Beroende på den förmodade stora terrängbelastningen finns endast en alla-kontroller-träning, där var och en kan bilda sig sin egen bana. Banläggare Juha Hirvonen

Parkering: Kukonkoivu idrottsplans parkeringsplats vid slutet av Juoksijantie. Sista tillåtna parkeringsdag 12.6.18. Efter det 13.-14.6. en annan parkeringsplatsen, titta på kartan över. Tid 15.-16.6. tillgäng till terrängen är endast  från Jukola tävlings centrum.

Kartläggning: Arvo Paulin 2016, Jarmo Pikkarainen 2018

9) Kukkolanharju: öppnas 28.4.2018

I terrängen finns tre olika banor: 5,7 km, 5,0 km, 5,5 km. Varje bana är olik så att identiska kontrollsträckor inte finns. Så kan man starta samtidigt på olika banor eller löpa flera banor. Banorna korsar varandra i terrängen såtillvida, att ev. löpfåror inte automatiskt leder till den egna kontrollen.

Terrängens bästa område, dit banorna planerats, är egentligen ett sk. mini-Hälvälä. Alla terrängtyper, som finns i den kommande Jukolaterrängen, ingår här, men endast som mindre områden. Det finns gropområden både med åsar och med flackare terräng, stigar samt snabblöpta och gallrade tallpartier. Ställvis förekommer stenbunden mark och även ett litet område av gammal granskog med mossbetäckt botten. Banläggare Ari Anjala.

Parkering: grustag N: 6767140 E: 402800 / ETRS-TM35FIN

Kartläggning 2017: Ari Anjala