TÄVLINGSDIREKTIV

44. Venlakavlen

Starten sker på lördagen den 18.6. 2022 kl. 14.00. Incheckning till startområdet ska göras senast 20 minuter före start. Efter registrering och tömning av Emit-brickor fortsätter löpare till start/uppvärmningsområdet. Därefter agerar startande löpare enligt instruktionerna under rubriken “Start”.

Sträcka Längd Stigning Löptid Växling
1. 7,3–7,6 km 170 m 45 min 14:45
2. 7,8–7,9 km 180 m 47 min 15:32
3. 5,8–6,0 km 125 m 34 min 16:06
4. 8,8–9,0 km 195 m 51 min 16:57
Totalt 30,5 km 670 m 2 h 56 min

 

I banlängden ingår 550 m in/utgående snitsel. Alla sträckor är gafflade. Sträcka 3 rekommenderas för löpare f. 2006-2007. Målet i Venlakavlen stängs 18.6. 2022 kl. 22.30.

 

Jukolakavlen

Starten sker på lördagen den 18.6. 2022 kl. 23.00. Incheckning till startområdet ska göras senast 20 minuter före start. Efter registrering och tömning av Emit-brickor fortsätter löpare till start/uppvärmningsområdet. Därefter agerar startande löpare enligt instruktionerna under rubriken “Start”.

 

Sträcka Längd Typ Stigning Löptid Växling
1. 13,8 – 14,0 km skymning/natt 320 m 73 min 00:13
2. 11,6 – 11,7 km natt 260 m 62 min 01:15
3. 14,9 – 15,0 km natt/gryning 340 m 79 min 02:34
4. 8,6 – 8,7 km gryning/dag 190 m 46 min 03:20
5. 9,2 – 9,3 km dag 210 m 49 min 04:09
6. 14,4 km dag 330 m 75 min 05:24
7. 16,7 – 16,8 km dag 390 m 87 min 06:51
Totalt 89,7 km 2040 m 7h 51 min

 

I banlängden ingår 550 m in/utgående snitsel. Alla sträckor är gafflade. Sträckorna 4-5 rekommenderas för löpare f. 2006-2007. Målet i Jukolakavlen stängs 19.6. 2022 kl. 15.00

Tävlingsregler och direktiv (PM)

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) tävlingsregler för orientering och arrangörernas direktiv. Tävlingsregler (på finska) finns på hemsidan www.suunnistusliitto.fi och på Jukola-info.

Terräng

Tävlingsterrängen ligger i området söder om idrottsparken i Mynämäki (Wirmo) centrum delvis i Nousiainen kommuns (Nousis) marker. I denna terräng tävlades förra gången 2010 när natt-FM arrangerades i området och i Oravatonni i 2011. En gammal karta över området finns på informationstavlan vid tävlingsinfo och på Lukkari-Jukolas hemsida.

Terrängen i Lukkari-Jukola är varierande och mångsidig där snabblöpta och delvis detaljrika berghällsområden och tätare blandskogar turas om. I terrängen finns även branta bergsområden och blockfält där noggrann kartläsning krävs. Antal stenar i terrängen är stor. I terrängen förekommer fläckvis avverkningar i olika ålder, gallringar, mindre åkrar, tätare skog, plottriga och igenvuxna (tall) sandgropar och förbjudna områden. I tävlingsområdet finns även skyddade terrängobjekt. Underlaget i allmänt är bra bortsett från snitseln till startpunkten där man ska vara extra försiktig. Sista delen av stråket till startpunkten är stenigt och ojämnt.  Spring aktsamt så att din tävling inte bryts före startpunkten.

Terrängen ligger till största delen i ett bebyggelsenära strövområde med ett stort antal stigar och spår av olika storlek och framkomlighetsgrad. Områdets rikliga älg- och hjortstam har  format stignätverket ytterligare. Dessa djurstigar är dock inte ritade på kartan. En del av stigarna är steniga och rotiga.  I området förekommer även MTB-stigar varav alla inte är med på kartan. Vägen som går genom tävlingsområdet får ej användas som vägval eller korsas på de ställen där vägen är markerad med förbjuden väg -symbol på banpåtrycksfärg. Det finns övervakning längs vägen.

Terrängen är mestadels hyfsat flack men höjdskillnader varierar i de olika berghällsområdena. Trots snabba kilometertider i båda stafetter ska tävlande vara medvetna om risken att göra misstag när terrängen lockar att hålla hög fart. Banläggarna har haft oförutsägbarhet och överraskningsmoment som utgångspunkt när kontrollpunkterna har valts och att tävlingen avgörs med noggrann orientering och vägval.

TV-produktionens konstruktioner är inte markerade på kartorna och TV-kontroller framgår inte i angivelserna. Löpande kameramän kan springa i terrängen och filma. Stafetterna kan även filmas med TV-produktionens drönare eller kamerabil.

Karta och angivelser

Tävlingskartan är i skala 1:10000, ekvidistans 5 m, kartnormen enligt ISOM2017.

Kartan har ritats av Ari Salonen 2019-2022. Kartans storlek är cirka A3 och den är i en plastficka. Angivelserna är tryckta på kartan. Kodsiffrorna är tryckta även bredvid kontrollringarna.

Model event

På lördagen under tävlingshelgen finns möjlighet att springa model event på kartan nära tävlingsområdet. Kartritning, banmarkeringar och angivelser motsvarar det som används i själva tävlingen. Kontrollerna är markerade med en skärm och en kodsiffra. Kartorna säljs på tävlingsinfon f.r.o.m lördagen den 18.6. kl. 8.00 med priset 10€/karta. Snitseln till model event börjar från vägvisare och det är 3 km promenad/löpning till träningen. Snitseln korsar den högtrafikerade riksväg 8:an. Det finns ett tillfälligt övergångsställe och trafikvakter som säkrar övergången. Övergångsstället är öppet på lördagen mellan 9.00-17.00. Det är absolut förbjudet att korsa vägen vid andra tider. För Venla-löpare finns en alternativ träning. Kartorna säljs på arenan f.r.o.m fredagen den 17.6. kl. 10.00. Närmare information på Jukolas hemsida under Tävlande → Träning.

Förbjudna områden

Förbjudna områden har markerats på tävlingskartan i banpåtrycksfärg. Ifall det förbjudna området omringas av en heldragen linje, har motsvarande område spärrats av med heldragen snitsling. Alla tomtmarker är förbjudna områden. I terrängen finns mindre enstaka förbjudna områden såsom fågelbon eller farliga branter, som har markerats i terrängen med snitsel för förbjudet område. Dessa föremål är inte markerade på kartan med symbol av förbjudet område.

Förbjudet område -snitsling i terrängen.

Banmarkeringar

Vägar i tävlingsterrängen används för arrangörernas servicetrafik. Tävlande är tillåtna att använda under sin sträcka bara vägar vilka inte är markerade med symbol av förbjudet område eller med violett raster och en heldragen linje (se PM, Banmarkeringar i Lukkari-Jukola). Alla banor innehåller obligatorisk snitsel vilken absolut ska följas. Start- och målfållor är avgränsade med staket och vit-orange Jukola-snitslar. Var försiktig när du rör dig i vägområdet.

Kontroller och stämpling

Tävlingskontroller är likadana som modellkontroller på arenan. Modellkontrollerna finns vid tävlingsinfon och vid ingångsporten till starten. Inga reflexer finns på kontrollerna. Kontrollerna ska tas i nummerordning. Både kontrollsiffra och kodsiffra är tryckta på kartan bredvid kontrollring. Växel- och målstämpling används i tävlingen.

Vi använder Emit stämpling.

I vissa områden är det extremt tätt mellan kontrollerna och t.o.m vid likadana kontrollpunkter. Kontrollera kodsiffrorna mycket noga.

I bilden ovanför visas placering av sista kontroller. Uppfångande snitsel till växling/mål. Kontrollera att du stämplar på rätt sista kontroll genom att kontrollera kodsiffran.

I tävlingen används Emit-stämplingssystem, anvisningarna angående systemet finns vid tävlingsinfon. Varje lag i Jukolakavlen ska ha minst 4 och i Venlakavlen 3 fungerande Emit-löparbrickor. Man kan använda samma bricka i både Jukola och Venlakavlen. Samma bricka får ej användas på två sträckor i rad och ej i två olika lag i samma stafett.

I lagkuvert finns en backupplapp för varje tävlande. Backupplappen ska fästas i Emit-löparbrickan. Varje tävlande ska skriva J (Jukola) eller V (Venla) och lagnummer och sträcka på sin backupplapp. Fäst backupplappen i löparbrickan med en liten bit av tejp.

Emit-kort registreras i resultatservicesystem i Emit-tält strax efter MARSMARS-ingångsport när man går in i start/växlingområdet. Efter detta tömmer tävlande sin löparbricka vid Emit-nollningen. Efter tömningen får man inte byta löparbricka. Om löparbrickan ej går att registrera i systemet byts ofungerande löparbricka ut mot en hyrbricka som kostar 40€. Man kan inte gå ut i terrängen med en ofungerande bricka. Man måste returnera och betala hyrbrickan efter genomförd sträcka varefter man får tillbaka sin egen bricka.

Endast tävlande med tävlingsnummer får tillträde till start- och växlingsområdet. Efter tömning av Emit-brickan får man inte avlägsna sig från start- och växlingsområdet. Incheckningen öppnas 75 minuter före Venla/Jukola-starten.

Incheckning sker stegvis i nummerordning:

Lag                           Venla                             Jukola

> 1300                      12:45-12:55                   21:45-21:55

801-1300                  12:55-13:10                   21:55-22:10

401-800                    13:10-13:25                   22:10-22:25

< 401                        13:25-13:40                   22:25-22:40

Incheckning stängs 20 minuter före start i Venla och Jukolakavlen och öppnas igen efter att starten skett och hålls öppen under stafetterna och stängs sedan 30 minuter efter omstart.

Samling på startrakan sker också stegvis med början 30 minuter före start

Lag                           Venla                             Jukola

> 1300                      13:30                             22:30

801-1300                  13:40                             22:40

< 800                        13:50                             22:50

Tillgång till start stängs 10 minuter före start.

Efter växling/målgång utläses löparbrickan i Emit-tältet och informationen sparas i resultatsystemet. Ifall oklarheter förekommer, dirigeras tävlande till klagomuren.

Hyrbrickor ska returneras lagvis i samma påse de delades ut. Försvunnen eller ej återlämnad Emit-bricka debiteras med 80 €/bricka. Om Emit-brickan används endast i Venlakavlen ska den återlämnas till tävlingsinfon direkt efter Venlakavlen.

Se till att du använder en original, adekvat och omanipulerad löparbricka. T ex batteribyte är otillåtet.

Sista minuten -priset för en Emit-hyrbricka är 40 €. Om man vill ha hyrbrickor med lagmaterial ska de hyras på förhand via anmälningsportal senast 31.5.2022.

Emit-brickans funktion kan testas vid tävlingsinfon och ingångsporten. Sätt din bricka i en stämplingsenhet som utrustats med en ledlampa. Om lampan blinkar när du teststämplar är din löparbricka fungerande. Om batterinivån i din bricka är för låg är det möjligt att brickan inte kan avläsas och du måste ta en hyrbricka.

Testa även att stämpla på en modellkontroll. Modellkontrollerna finns vid tävlingsinfon och ingångsporten. I terräng, växling och mål stämplar man på likadana kontroller som modellkontroller. För att stämpling skaregistreras måste man sätta löparbrickan ordentligt i stämplingsenheten att den passar som en pusselbit. Då får man också en mekanisk backupprick av en spik i stämplingsenheten i sin backupplapp vilket bevisar att du har besökt kontrollen även om elektronisk stämpling inte registrerats.

I uppvärmningsområdet finns ett arbetsbord med backupplappar och tillbehör.

Start

Startområdet ligger på en grusplan i arenan. Startområdet stängslas cirka två timmar före start och nedmonteras strax efter starten. Överdragskläder får ej lämnas på staketet som avgränsar startområdet utan ska lämnas med eget ansvar på staketet som ligger mellan in- och utgångsportar därifrån man kan plocka upp dem själv efter sin sträcka.

Gruppering i startled sker enligt instruktioner av speakers och funktionärer. Grupperingen börjas med bakre led senast 30 minuter innan start. Tävlande börjar flytta sig på sina numrerade platser i startled 8 minuter innan start från den sidan av ledet där kartutdelaren med lednummer i sin nummerlapp står (t ex 1-20, 21-40 osv.) Tillgång till startområdet stängs 10 minuter innan start. Försenade tävlande får sina kartor från Helppi-punkten vid växling när starten har skett och de är tillgängliga under 30 minuters tid efter starten.

Tävlanden får kartan i sin hand. När funktionärer delar ut kartorna måste tävlanden säkra att numret på kartan motsvarar eget tävlingsnummer. Att få rätt karta är på tävlandes ansvar. Kartan är vikt och det är förbjudet att öppna den innan starten. Om man öppnar kartan för tidigt diskvalificeras laget.

Starten sker med startskottet skjutet av Försvarsmakten. Tävlande får inte röra på sig framåt innan startskottet. Lag som antingen tagit eller orsakat tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten filmas.

En heldragen snitsling på båda kanterna av startrakan börjar från startlinjen och leder till själva startpunkten (K-piste). Vid startpunkten stämplas inte. Löpare på första sträckan kan bekanta sig med startrakan och värma upp ända till vattentornet.

Startrakan är kort och blir smalare i uppförsbacken. Var extra uppmärksamma.

Växling

Det är uppfångande snitsel från sista kontroller till växling och mål. Tävlande som kommer till växling eller i mål sorteras före mål enligt sträckan i egna växlings- och målfållor. Vid sorteringspunkten ser man sträcknumrena tydligt i tavlor belägna ovanför fållorna. OBS. Numrering av fållorna ändras under loppets gång. Ledande lag på varje sträcka dirigeras till fållan längst ut till vänster från tävlandens perspektiv. Funktionärer dirigerar orienterare till rätt fållor men vid rusning är det viktigt att inkommande tävlande väljer själv en rätt fålla.

Vid växling utförs en växlingsstämpling, kartan lämnas över till funktionär, sen fortsätter man till kartplanket och där tar man nästa sträckans karta med eget lagnummer.

OBS. Kartan dras ut uppåt, annars kan kartpåsen gå sönder.

Tävlande tar kartan till växlingsstaketet och ger den till nästa sträckans löpare. Kartan överlämnas lämpligast vid enligt lagnummer markerade området av växlingsstaketet. Om man inte hittar sin utgående lagkamrat under en måttlig tid, tas utgåendes karta till Helppi-punkten där försenad tävlande kan hämta sin karta.

Tävlande har själv ansvar att ta rätt karta dvs. eget lags karta för nästa sträcka. Nästa sträckans löpare som väntar vid växlingsstaketet ska också säkra att hen har fått rätt karta innan hen ger sig ut på sin sträcka. Att orientera med fel karta leder till diskvalificering.

Om lagets karta för nästa sträcka inte finns på ställningen, ska inkommande löpare informera funktionärer vid kartplanket om detta. Därefter går tävlande och funktionär tillsamman till Helppi-punkten som ligger i andra ändan av växlingsstaketet. Funktionären på Helppi-punkten ger tävlande en reservkartsblankett, vilken den tävlande ger till nästa sträckans löpare som väntar vid växlingsstaketet. På reservkartsblanketten finns en kartbild och muntlig beskrivning hur man hittar till platsen där reservkartorna delas ut.

Tävlande som har missat sin växling ska anmäla sig vid Helppi-punkten efter de har checkat in och nollat Emit-brickan. Där ger funktionären den kartan löparen på den föregående sträckan lämnat in.

Till växlingsområdet släpps in bara tävlanden med tävlingsnummer och endast via Emit-incheckning och nollning. Inkommande löpare kan ses ungefär 300 m innan de anländer till växlingsstaketet. I växlingsområdet finns skärmar för uppföljning och man kan kolla på vilken onlinekontroll lagkamraten på pågående sträckan senast har stämplat.

Det finns toa och vätskeställe i växlingsområdet. Första Hjälpen finns efter Emit-utläsning bredvid huvud Första Hjälpen.Tävlanden som har växlat får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emit-utläsningpunkten.

Växlingstider och placeringar registreras när löparen utför en växlingsstämpling vilket övervakas med inspelande videosystem.

Ta hänsyn till korsande tävlande i målområdet innan ankomst till kartplanket och på båda sidor om växlingsstaketet. Undvik även uppvärmning på stråket vilket utgående löpare använder. Tävlande som väntar på sin växling kan värma upp i området bredvid växlingsstaketet.

Stängning av växling och förfarande av omstarter

Stafettlik växling i Venlakavlen stängs på lördagen den 18.6.2022 kl. 18.30. Omstart för sträckorna 2-4 för de lag som inte hunnit växla innan det sker 18.45 vid kartplanket. De lag som startar i omstart måste checka in senast 20 minuter innan omstart. Tävlanden flyttar sig till kartplanket ungefär 5 minuter innan omstart enligt speakerns och funktionärers instruktioner. I omstart sker starten enligt instruktioner av speakers. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet i Venlakavlen stängs kl. 22.30.

I Jukolakavlen stängs stafettlik växling på söndagen den 19.6.2022 kl. 8.45. Omstart för de lag som inte hunnit växla sker i två omgångar.

Sista sträckans (7.) löpare har omstart kl. 9.00. Denna grupp ska ha checkat in senast 8.40. Efter inläsning av Emit-brickor och nollning flyttar sig tävlande till kartplanket ungefär 5 minuter innan start och enligt instruktioner av speakers och funktionärer. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Löpare på sträckorna 2-6 ska checka in senast kl. 9.10.

Omstart för sträckorna 2-6 sker kl. 9.30. Under första omstarten dirigeras löpare på sträckorna 2-6 bort från startområdet för att 7. sträckan kan starta tryggt. Löparna på sträckorna 2-6 flyttar sig till kartplanket ungefär 5 minuter innan start och enligt instruktioner av speakers och funktionärer. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Målet i Jukolakavlen stängs kl. 15.00 och intagning av kontroller börjar då.

Mål

I båda stafetterna springer sista sträckans löpare i målfållan längst till vänster från löpriktning sett. Målordning av 30 första lag bestäms av måldomaren och med hjälp av målkameran i fall det blir spurtstrider. Efter målstämplingen läses Emit-brickorna av för pristagande lag i målområdet.

Målordning och -tid av andra lag bestäms med målstämpling strax efter mållinjen. Stämplingstiden fastställs när man slår löparbrickan i stämplingsenheten. Målstämplingen övervakas med inspelande videosystem. Sista sträckans löpare i lagen utanför prispallsplacering ska följa vägvisning till Emit-utläsningspunkten för utläsning av Emit-brickan.

Klagomur/ Röd utgång

Vid ingångsporten och Emit-kontrollpunkten ligger klagomuren där oklarheter i tävlingsprestation utreds. Klagomuren är öppen under tävlingens gång från lördagen den 18.6.2022 kl. 13.10 till söndagen den 19.6. kl. 16.00. Möjliga förslag för diskvalificering av ett lag hanteras vid behov på klagomuren tillsammans med lagledaren. Lagledaren kan hämtas till klagomuren enligt instruktioner man får. Möjliga anmälningar om regelbrott eller protester ska lämnas in skriftligt under tävlingen antingen till någon jurymedlem eller till klagomuren. Inlämnaren måste lämna sina person- och kontaktuppgifter.

Ej godkända lag (avbrytning eller diskvalificering)

Ej godkända lag kan fortsätta sin tävling som stafett ända till målgång. Lagets resultat visas på resultatlistan som ej godkänd. Tävlande växlar normalt. Om ett ej godkänt lag är mindre än 30 minuter efter täten dröjs lagets nästa växling så att laget får växla först när det är minst 30 minuter bakom täten. Förenämnt lagets karta tas bort från kartplanket och ersätts med en gul blankett med lagets nummer och sträcknummer. Inkommande löpare tar blanketten från ställningen och ger den till nästa sträckans löpare som går med blanketten till Helppi-punkten där en ny karta utlämnas när 30 minuter har gått sedan tätens växling.

En tävlande som har avbrutit måste komma från terrängen via målsnitseln och växlingsområdet. Om tävlanden som har avbrutit inte kan komma via växlingen ska lagledaren eller personalen på Första Hjälpen informera klagomuren och samtidigt returnera tävlandens karta. Ett lag räknas som avbrutet om tävlande själv meddelar om sin avbrytning vid Emit-avläsningen. Tävlanden som skadat sig i terrängen och avbrutit där lämnar in sin karta till Första Hjälpens personal. Ett meddelande om dessa lag visas även på Helppi-punktens infotavla.

Resultatservice och resultat

Under tävlingen ses resultat på resultattavlan, på Lukkari-Jukolas hemsida  www.jukola.com/2022 och i Jukola appen. Vid oklarheter kring resultat ska klagomuren kontaktas.

Om avbrytningar och diskvalificeringar informeras på resultattavlan och för tätens del även av speakers. Klagomål eller anmärkningar angående resultat skickas direkt till  Timo Kokko, timo.kokko@jukola.com.

Vätskeplatser och Första Hjälpen

Vätskeplatser och Första Hjälpen i terrängen är tryckta på kartan med banpåtryckningsfärg enligt kartnormen. I tävlingen finns även vätskekontroller vilka är markerade i kontrollangivelser. På vätskeplatser och -kontroller finns vatten och den officiella Jukola sportdrycken Nosht. Vid vätskeplatser finns sopkärl dit muggar, gelförpackningar och annat skräp ska slängas. Visa respekt mot naturen och släng skräp i samlingskärl som reserverats för dem. Om du vid ett varmt väder misstänker att du behöver mycket vätska ta med dig ditt egna vätskebälte.

Laguppställningar

Laguppställningar registreras via https://registration.jukola.com/ genom att logga in på klubbens anmälningsansvarigs Jukola-konto. Laguppställningar i båda stafetterna ska registreras senast fredagen den 17.6. kl. 18.00. Man kan registrera laguppställningen även som ej publik. Då publiceras den fredagen den 17.6. kl. 18.00. och kan ses på Lukkari-Jukolas webbsida.

Efter detta kan förändringar av tvingande skäl göras senast 30 minuter innan början av respektive stafetter.

Anmälningsansvariga i lagen ansvarar för rätta personuppgifter av löpare och att åldersgränsen av unga löpare åtlydas. 2007 eller tidigare födda får delta i tävlingen.

Lagmaterial/lagkuvert

Lagkuvert kan hämtas från tävlingsinfo fre 17.6.2022 kl. 10.00–21.00 och lö 18.6.2022 kl. 8.00–22.00. Lagkuvertet utlämnas till klubbar endast mot en lapp utsett för hämtning av lagmaterial och med förutsättning att alla avgifter har betalts och laguppställningar lämnats in i systemet. Lappen för hämtning av lagmaterial skickas till klubbarna i början av  juni via e-post.

Lagkuvertet  innehåller lagens nummerlappar, Emit- backupplappar, Emit-löparbrickor som hyrts från arrangörer och nummervästar för utvalda klubbar.

Kartutlämningskort för en enskild klubbs alla lag finns i första hand i lagkuvertet för klubbens första lag i Jukolakavlen. Säkerhetsnålar för nummerlappar finns inte i lagkuverten. De säljs i tävlingsinfon för priset 1€/4 säkerhetsnålar.

Startnummer

Startnummer följer placeringar i Jukola och Venlakavlen 2021. Klubbens första lag får det minsta startnumret. Streckkoden i nummerlappen måste vara oskadd när man går in i växlings och målområdet.

Tävlanden måste se efter att startnumret är helt synlig under hela sträckan. Startnumret ska noga fästas med fyra säkerhetsnålar.

Utvalda lag tilldelas nummervästar. Nummervästen ska vara synlig och får ej täckas under tävlingen. Tävlanden ska ha nummervästen på sig ända till utcheckning för att undvika diskvalificering. Lagen som har utvalts att springa med GPS-sändaren använder nummervästar. Nummervästarna delas ut på förhand tillsammans med annat lagmaterial.

GPS-tracking

I båda stafetterna används gps-tracking på alla sträckor. Ett lag som vägrar att bära en gps-sändare stängs av från tävlingen. Ungefär 30 lag i både Jukola och Venlakavlen är med i gps-trackingen.

Gps-sändaren anslås till tävlanden med hjälp av arrangörerna vid gps-punkten i samband med ingångsporten. Sändaren och en nummerväst med en ficka för sändare ska bäras från incheckningen tills man efter en genomfört sträcka har returnerat sändaren till arrangörerna. Gps-sändaren ska kläs på senast 15 minuter innan växling/start. Lagen som under tävlingens gång har valts att bära gps-sändaren fortsätter att ha sin vanliga startnummer på sig.

Användning av egna gps-trackers och mobiltelefoner under tävlingsprestation

Gps-klockor utan kartvisning är tillåtna. Sändare som skickar gps-information i realtid är totalförbjudna. Endast arrangörerna delar ut trackers för utvalda lag. Sparad gps-information får ej används för att gynna någons tävlingsprestation. Sparad tävlingsdata får läggas ut på internettjänster eller dylikt först efter omstarten i Jukolakavlen.

Av säkerhetsskäl är det tillåtet att ha sin egen mobiltelefon med sig i skogen men den ska vara stängd i växlingsområdet och under tävlingsprestationen och får användas bara i nödsituationer. Att fota sin karta under tävlingens gång är förbjudet.

Lagledare

Lagledare och tränare får ej gå in i start-, växlings- eller målområdet. Nödvändiga serviceåtgärder kan göras i områdena reserverade för publiken.

Intervjuer och fotografering

Intervju av tävlanden sker efter Emit-utläsningen eller på mediacenter. Medieträff för topplagen i båda stafetterna anordnas så fort som möjligt efter målgången enligt särskilda instruktioner som ges till lagen.

Prisceremoni

De 25 bästa lagen i båda stafetterna premieras med medaljer och plaketter. De bästa lagen får även hederspris. Alla priser delas ut på jubileumsscenen. Prisceremonin på Venlakavlen sker på lördagen 18.6.2022 kl. 19.00 i samband med Jukola festen som börjar då. De premierade lagen i Venlakavlen måste anlända till dem hänvisade platser bredvid jubileumsscenen senast 19.00. Prisceremonin på Jukolakavlen börjar på söndagen den 19.6.2022 kl. 9.40. De premierade lagen i Jukolakavlen måste anlända till dem hänvisade platser bredvid jubileumsscenen senast 9.30. De pristagande lagen får ej medta reklamflaggor eller annat reklammaterial. Klubbvimplar eller andra klubbloggar är tillåtna.

Jukolakavlens budskap

Jukolakavlens budskap läses traditionsenligt av segrarlaget efter målgången på hembon.

Kartutlämning

Utlämning av kartor i Jukola och Venlakavlen börjar på söndagen den 19.6 2022 kl. 9.30. Kartorna delas ut klubbvis mot kartutlämningskort som finns i lagkuvertet för klubbens första lag i Jukolakavlen. I fall klubbens samtliga kartor skall skickas via post ska man i förhand lämna in postadress i tävlingsinfon och betala 10€ avgift. Vid  stora försändelser eller försändelser till utomlands läggs brevporto till enligt tabellen som kan ses på tävlingsinfon.

Förändringar i tävlings-PM

Möjliga förändringar i tävlings-PM publiceras vid behov. Tävlings-PM kan ses på infotavlan vid tävlingsinfon och på Lukkari-Jukolas hemsida.

Tävlingsledning och andra väsentliga funktionärer

Tävlingsledare:Petri Paukkunen, 0400-669203, petri.paukkunen@jukola.com

Generalsekreterare: Mirkka Maisila, 040-5617173, mirkka.maisila@jukola.com

Informations- och mediachef: Sanna Nyman, 040-5962200, sanna.nyman@jukola.com

Ansvarig för kartor och banor: Pekka Lapila, 050-5485833, pekka.lapila@jukola.com

Banläggare: Maippi Antikainen, 050-5110756, maippi.antikainen@jukola.com och Heikki Andersson, 0440-745555, heikki.andersson@jukola.com

Resultatservice: Antti Suonpää, 040-5329450, antti.suonpaa@jukola.com

Teknisk kontrollant: Jaakko Lajunen, 040-0142222, jaakko.lajunen@jukola.com

Bankontrollant: Ilkka Saarimäki (Angelniemen Ankkuri)

Måldomare: Tuija Katajamäki (Kauhavan Wisa)

Jury:

Ordförande Pekka Vuorinen (OK Trian)

Katri Lindeqvist (Paimion Rasti)

Jouni Lipponen (Keravan Urheilijat)