KILPAILUOHJEET

Venlojen viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 18.6.2022 klo 14.00.  Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.  Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät verryttelyalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

Osuus Osuuspituus Nousu Aika-arvio Vaihto
1. 7,3–7,6 km 170 m 45 min 14:45
2. 7,8–7,9 km 180 m 47 min 15:32
3. 5,8–6,0 km 125 m 34 min 16:06
4. 8,8–9,0 km 195 m 51 min 16:57
Yhteensä 30,5 km 670 m 2 h 56 min

 

Matkoihin sisältyy n. 550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 2006-2007 syntyneille suositellaan osuutta 3. Venlojen viestin maali suljetaan kello 22:30.

 

73. Jukolan Viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 18.6.2022 klo 23.00. Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät verryttelyalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

Osuus Osuuspituus Valoisuus Nousu Aika Vaihto
1. 13,8 – 14,0 km hämärä/pimeä 320 m 73 min 00:13
2. 11,6 – 11,7 km pimeä 260 m 62 min 01:15
3. 14,9 – 15,0 km pimeä/hämärä 340 m 79 min 02:34
4. 8,6 – 8,7 km hämärä/valoisa 190 m 46 min 03:20
5. 9,2 – 9,3 km valoisa 210 m 49 min 04:09
6. 14,4 km valoisa 330 m 75 min 05:24
7. 16,7 – 16,8 km valoisa 390 m 87 min 06:51
Yhteensä 89,7 km 2040 m 7h 51 min

 

Matkoihin sisältyy n. 550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 2006-2007 syntyneille suositellaan osuuksia 4-5. Jukolan viestin maali suljetaan 19.6.2022 kello 15:00.

 

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Lajisäännöt löytyvät (suomeksi) osoitteesta www.suunnistusliitto.fi ja kilpailuinfosta.

Maasto

Kilpailumaasto sijaitsee Mynämäen asutuskeskustan urheilukeskuksesta etelään sijoittuvalla maastoalueella, osittain myös Nousiaisten kunnan puolella. Maastossa on kilpailtu edellisen kerran vuonna 2010 SM-yökilpailussa ja vuoden 2011 Oravatonnissa. Alueen vanha kartta on nähtävillä kilpailuinfon infotaululla ja Lukkari-Jukolan internetsivuilla.

Lukkari-Jukolan kilpailualue on vaihtelevaa ja monipuolista maastoa, jossa vuorottelevat nopeakulkuiset ja paikoitellen pienipiirteiset avokalliot sekä välillä peitteisemmät sekametsäalueet. Alueella on myös jyrkkiä, suurta tarkkuutta ja kartanlukua vaativia kallioalueita ja louhikkoja. Myös kiviä on melko paljon. Maastoaluetta täplittävät eri-ikäiset hakkuut, harvennukset, pienet peltoalueet, tiheiköt, rikkonaiset mäntytaimikoituneet soranottoalueet sekä kielletyt alueet. Alueella on myös suojeltuja maastonkohteita. Maastonpohjan kulkukelpoisuus on hyvä, lukuun ottamatta K-pisteelle menevää viitoitusta, jossa tulee erityisesti varoa askeleitaan. Kulku-ura on lopussa kivikkoinen ja epätasainen. Lähtöviitoitus kannattaa juosta varoen, jotta kilpailu ei päättyisi ennen K-pistettä!

Maastoalue on suurimmaksi osaksi asuinalueiden läheistä suosittua ulkoilualuetta, jossa on runsaasti eritasoisia kulku-uria ja polustoa, jota myös alueen runsas hirvieläimistö on muovannut lisää. Näitä pelkästään eläinten tekemiä polkuja ei ole karttaan kuvattu. Osa polustosta on kivikkoista ja juurakkoista. Alueella on myös maastopyöräilijöiden tekemiä polkuja, joita ei kaikkia ole kuvattu kartassa. Kilpailijoiden tulee muistaa, että kilpailualueen läpi halkovaa tietä ei saa käyttää etenemiseen eikä ylitykseen niissä kohdissa, joissa on ratapainatusvärisellä rasterilla ja yhtenäisellä viivalla osoitettu tie kielletyksi alueeksi. Tietä valvotaan.

Pääsääntöisesti maasto on varsin laakeapiirteistä ja korkeuserot vaihtelevat maastoalueittain kallioilla. Vaihtelevuudesta riippumatta ratasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään kartan kaikkia alueita. Vaikka kilometrivauhdit tulevat olemaan nopeat molemmissa kilpailussa, tulee kilpailijoiden muistaa vauhdinhurman lisäävän virheiden määrää! Ratamestarien tavoitteena on ollut ennalta-arvaamattomuus ja yllätyksellisyys rastipisteitä valitessa, jolloin ratkaisut kilpailussa tulisivat tarkalla suunnistamisella ja reitinvalinnoilla.

Maastossa olevia TV-tuotannon rakenteita ei ole merkitty karttoihin eikä kuvausrasteja rastimääritteisiin. Maastossa saattaa juosta TV-kuvaajia kameran kanssa. Lisäksi viestiä voidaan kuvata TV-tuotannon kamerakoptereilla tai kamera-autolla.

Kartta ja rastimääritteet

Kilpailukartan mittakaava on 1:10 000, käyräväli 5 metriä, kuvausohje ISOM2017. Kartoitustyön on tehnyt Ari Salonen 2019-2022. Kartan koko on noin A3. Kartta on muovisuojuksessa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Karttaosassa on myös rastitunnus rastinumeron vieressä.

Mallisuunnistus

Kilpailuviikonlopun lauantaina on mallisuunnistus kilpailumaaston läheisyydessä. Kartan kartoitus, ratamerkinnät ja rastimääritteet vastaavat kilpailussa käytettäviä. Rasteilla on rastilippu ja rastitunnus. Karttoja myydään kilpailuinfossa la 18.6.2022 klo 08.00 alkaen hintaan 10 €/kpl. Viitoitus mallisuunnistukseen alkaa opaspaalulta, matka harjoitukseen (kävellen/juosten) on noin 3 km. Viitoitus ylittää vilkkaasti liikennöidyn valtatie 8:n, ylityskohdassa on tilapäinen suojatie ja liikenteenohjaajat turvaamassa tienylitystä. Ylityskohta on avoinna lauantaina klo 09:00-17:00, muina aikoina tien ylitys on ehdottomasti kielletty! Venloja varten perjantaina 17.6.2022 klo 10:00 kilpailukeskuksessa on myytävänä vaihtoehtoisen mallisuunnistuksen kartta. Katso lisätiedot nettisivuilta kohdasta Kilpailijat -> Harjoittelu.

Kielletyt alueet

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kiellettyjä alueita ovat myös kaikki piha-alueet. Maastossa on yksittäisiä pieniä kiellettyjä alueita kuten linnunpesiä tai vaarallisia jyrkänteitä, yms. luontokohteita, jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Kyseisiä alueita ei ole merkitty karttaan kielletyn alueen merkinnällä.

Kielletyn alueen nauha maastossa.

Ratamerkinnät

Kilpailumaastossa olevilla teillä kulkee järjestäjän huoltoliikennettä. Kilpailijan on sallittua käyttää vain sellaisia teitä suunnistussuorituksensa aikana, joita ei ole kielletyn reitin ratamerkinnällä tai rasterilla ja yhtenäisellä viivalla estetty (ks. kilpailuohje – Lukkari-Jukolan ratamerkinnät). Radoilla on pakollisia viitoituksia, joita on ehdottomasti noudatettava. Lähtö- ja maaliviitoitukset on rajattu aidoilla ja valko-oranssilla Jukola-nauhoituksella. Ole varovainen tiealueella liikkuessasi!

Rastit ja leimaus

Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja lähdön sisäänmenoportin vieressä. Rasteilla ei ole heijastimia. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

Käytämme Emit-leimausta.

Rasteja on maastossa hyvin lähekkäin ja myös samantyyppisissä rastipisteissä. Kilpailijan on syytä varmistaa oikea rastitunnus kartassa olevista rastimääritteistä!

Oheisessa kuvassa on esitetty viimeisten rastien sijainnit. Rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon/maaliin. Varmista, että käyt oikealla viimeisellä rastilla ja tarkista rastitunnus!

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää, ohjeet järjestelmästä löytyvät kilpailuinfon luota. Joukkueella on oltava Jukolan viestissä vähintään neljä (4) ja Venlojen viestissä vähintään kolme (3) toimivaa Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä.

Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit- tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Kilpailijan tulee merkitä tarkistusliuskaan lyhenne J (Jukola) tai V (Venlat) sekä joukkueen numero ja osuus. Kiinnitä tarkistusliuska pienellä ohuella teipinpalalla Emit-korttiin.

Emit-kortit luetaan tulospalvelujärjestelmään lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä MARSMARS -sisäänmenoportin jälkeen Emit-teltassa. Tämän jälkeen kilpailija nollaa korttinsa Emit-nollauspisteessä. Emit-korttia ei saa vaihtaa enää Emit-nollauksen jälkeen. Mikäli kilpailijan korttia ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, hänelle vaihdetaan järjestäjän 40 euron hintainen vuokrakortti, koska toimimattomalla kortilla ei voi mennä maastoon. Kortti on käytävä palauttamassa ja maksamassa kilpailuinfossa oman osuuden jälkeen, jolloin saa oman korttinsa takaisin.

Lähtö- sekä vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija. Lähtö/vaihtoalueelta ei saa poistua Emit-nollauksen jälkeen. Emit-sisäänkirjautumispiste avataan 75 minuuttia ennen Venlojen/Jukolan lähtöä.

Sisäänkirjautuminen tapahtuu porrastetusti joukkuenumeroittain:

Joukkue                   Venlat                           Jukola

> 1300                     12:45-12:55                 21:45-21:55

801-1300                12:55-13:10                 21:55-22:10

401-800                   13:10-13:25                 22:10-22:25

< 401                       13:25-13:40                 22:25-22:40

Sisäänkirjautuminen suljetaan 20 minuuttia ennen Venlojen ja Jukolan lähtöjä ja avataan heti lähtöjen tapahduttua ja on auki viestin ajan, kunnes suljetaan 30 minuuttia uusintalähtöjen jälkeen.

Lähtösuoralle järjestäytyminen tapahtuu myös porrastetusti alkaen 30 minuuttia ennen lähtöä:

Joukkue                   Venlat                           Jukola

> 1300                     13:30                            22:30

801-1300                13:40                            22:40

< 800                        13:50                            22:50

Kulku lähtöön suljetaan 10 minuuttia ennen lähtöä.

Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan Emit-teltassa tulospalvelujärjestelmään. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan itkumuurille.

Vuokratut kortit tulee palauttaa kilpailuinfoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on saatu. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä kortista peritään 80 € korvaus. Jos Emit-korttia käytetään vain Venlojen viestissä, se tulee palauttaa kilpailuinfoon heti Venlojen viestin jälkeen.

Huolehdithan, että käytät Jukolassa asianmukaista kilpailukorttia. Vain alkuperäisen avaamattoman elektronisen kilpailukortin käyttö on sallittua kilpailuissa.

Emit-kortin viime hetken vuokra on 40€/kpl. Jos haluaa vuokratut Emit-kortit joukkuemateriaalin mukana, ennakkovuokraus pitää tehdä ilmoittautumisjärjestelmän kautta viimeistään 31.5.2022.

Emit-kortin testauspiste löytyy kilpailuinfon sekä sisäänmenoportin luota. Aseta kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos lukijan led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa. Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei ehkä pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, jolloin kilpailija joutuu ottamaan vuokrakortin.

Kokeile myös leimausta mallirastilla. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja sisäänmenoportin vieressä. Maastossa, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan saakka. Näin myös pahviseen tarkistusliuskaan jää jälki, mikä todistaa rastilla käynnin sähköisen järjestelmän häiriötilanteissa.

Verryttelyalueella on työpiste, josta löytyy Emit-tarkistuslipukkeita ja muita tarvikkeita.

Lähdöt

Lähtö sijaitsee hiekkakentällä kilpailukeskuksessa. Lähtöalue aidataan noin kaksi tuntia ennen lähtöä ja aitaus puretaan heti lähdön jälkeen. Lämmittelyvaatteita ei saa jättää lähtöaluetta reunustavan aidan päälle, vaan vaatteet tulee jättää omalla vastuulla sisään- ja ulostuloreittien väliselle aidalle, josta kilpailija saa ne omatoimisesti osuutensa jälkeen otettua matkaansa.

Ryhmittyminen lähtöriveihin tapahtuu kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

Ryhmittyminen aloitetaan takimmaisista riveistä viimeistään 30 min ennen lähtöä! Kilpailijat aloittavat siirtymisen numeronsa mukaiselle riville 8 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Omille paikoille siirrytään rivien päässä olevan kartanjakajan puolelta, jolla on rintanumerossaan kunkin rivin sisältämät numerot (esim. 1-20, 21-40 jne.). Kulku lähtöalueelle suljetaan 10 minuuttia ennen lähtöä. Myöhästyneet saavat karttansa lähdön jälkeen vaihtopuomin Helppi-pisteeltä, josta ne ovat saatavilla 30 minuutin ajan lähdön jälkeen.

Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on omaa kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan saaminen lähdössä on kilpailijan vastuulla. Kartta on taitettu ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähdöstä on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle eli radan lähtöpaikalle saakka. K-pisteellä ei tarvitse leimata. Ensimmäisen osuuden juoksijat voivat tutustua lähtöviitoitukseen ja verrytellä vesitornille asti.

Lähtöviitoitus on lyhyt ja kapenee ylämäkeen. Noudattakaa erityistä varovaisuutta.

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat lajitellaan ennen maalia osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Lajittelukohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella olevien taulujen avulla. HUOM! Karsinoiden numerointi muuttuu kilpailun edetessä. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan kulkusuunnassa äärimmäisenä vasemmalla olevaan karsinaan. Järjestäjiä on ohjaamassa suunnistajia oikeisiin karsinoihin, mutta kilpailijan on syytä ruuhkatilanteissa itse katsoa oikea karsina.

Vaihtoon tultaessa suoritetaan ns. vaihtoleimaus, luovutetaan kartta toimitsijoille, jatketaan matkaa karttatelineille ja otetaan omaa numeroa vastaava, seuraavan osuuden kartta telineestä.

karttatelineet
Huom! Kartta otetaan karttapussista ylöspäin nostamalla, muuten karttapussi voi rikkoutua.

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomilla on merkitty numeroilla joukkueiden alueet, joilla kartta annetaan seuraavan osuuden juoksijalle.

Jos lähtevää juoksijaa ei kohtuuajassa löydy vaihtopuomilta, lähtevä kartta viedään Helppi-pisteelle odottamaan lähtijää.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Vaihtopuomilla odottavan kilpailijan on varmistettava ennen metsään lähtemistä, että on saanut oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen.

Jos joukkueen seuraavan osuuden kartta ei ole telineessä, vaihtoon saapuva kilpailija ilmoittaa siitä karttatelineellä olevalle toimitsijalle, minkä jälkeen kilpailija ja toimitsija menevät yhdessä vaihtopuomin päässä olevaan vaihdon Helppi-pisteeseen. Helppi-pisteen toimitsija antaa kilpailijalle varakarttalipun, jonka kilpailija vie seuraavan osuuden kilpailijalle vaihtopuomille. Varakarttalipussa on karttakuva varakarttapisteen sijainnista ja lyhyt sanallinen toimintaohje.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat Emit-sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen Helppi-pisteellä. Toimitsija antaa tällöin kilpailijalle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit -sisäänkirjautumisen ja Emit -nollauksen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 300 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, millä online -rastilla joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut.

Vaihtoalueella on WC ja vesipiste. Ensiapupaikka löytyy Emit-tarkistuspisteen jälkeen pääensiavun vierestä. Vaihtoon saapuneet kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta.

Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.

Huomioi risteävä kilpailijaliikenne maalialueella ennen karttatelineille tuloa sekä vaihtopuomin molemmin puolin ja vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä. Vaihtoa odottavien kilpailijoiden on mahdollista verrytellä vaihtopuomin viereisellä alueella.

 

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt

Venlojen viestin viestinomainen vaihto suljetaan la 18.6.2022 klo 18:30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18:45. Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden sisäänkirjautumisen pitää tapahtua viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Uusintalähdöissä lähetys tapahtuu kuulutuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22:30.

Jukolan viestin viestinomainen vaihto suljetaan sunnuntaina 19.6.2022 klo 8:45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri uusintalähdössä.

Ankkureiden (7. osuus) uusintalähtö tapahtuu klo 9:00. Tämän ryhmän tulee olla sisäänkirjautunut viimeistään klo 8:40. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen 7. osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

2.-6. osuuksien juoksijoiden sisäänkirjautumisen pitää tapahtua viimeistään 9:10.

2.-6. osuuksien uusintalähdöt tapahtuvat klo 9:30. Ensimmäisen uusintalähdön aikana 2.-6. osuuksien kilpailijat ohjataan pois lähtöalueelta niin, että 7.osuus pääsee turvallisesti metsään. 2.-6. osuuksien kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00 ja rastien poiskerääminen maastosta alkaa.

Maali

Molempien viestien viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan opasteiden mukaan tulosuunnassa vasemmanpuoleiseen maalikarsinaan. Kolmenkymmenen ensimmäisen joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maalituomarin päätöksellä ja kirikamppailut varmistetaan kameratallenteella. Maalileimauksen jälkeen palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkurien Emit-kortit luetaan maalialueella.

Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin saapuessa leimasimeen. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Muut kuin palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkurit kulkevat opasteiden mukaisesti karsinaa pitkin Emit-tarkastuspisteelle kortinlukua varten.

Itkumuuri

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 18.6.2022 klo 13:10 sunnuntaihin 19.6.2022 klo 16:00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajan pääsee hakemaan paikalle itkumuurin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan kirjallisesti paperilla. Ilmoituksen jättäjän on jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa.

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Edellä mainitun joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan joukkueen kilpailu- ja osuusnumerolla varustettu keltainen lomake. Vaihtoon tuleva kilpailija ottaa lomakkeen karttatelineestä ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka menee lomakkeen kanssa Helppi-pisteelle. Helppi-pisteellä hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-tarkastuspisteelle. Mikäli keskeyttänyt suunnistaja ei pysty tulemaan vaihdon kautta, tulee joukkueenjohtajan tai ensihoidon henkilöstön ilmoittaa asiasta itkumuurille ja samalla palauttaa joukkueen kilpailukartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-tarkastuspisteessä. Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös Helppi-pisteen ilmoitustaululle.

Tulospalvelu ja tulokset

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla, Lukkari-Jukolan internetsivuilla www.jukola.com/2022 ja Jukola applikaatiossa. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille.

Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan nettisivuilla kilpailun jälkeen. Tuloksiin liittyvät huomautukset voi lähettää suoraan Timo Kokolle, timo.kokko@jukola.com.

Juomapaikat ja ensiapu

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Kisassa on myös juomarasteja, jotka on merkitty rastimääritteisiin. Juomapaikoilla ja juomarasteilla on veden lisäksi tarjolla Jukolan virallisena urheilujuomana sitruunanmakuista Nosht urheilujuomaa. Juomapaikoilla on jäteastiat, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää. Kunnioita luontoa ja laita roskat niille varatuille paikoille. Jos hellesäällä arvelee tarvitsevansa runsaasti aikaa osuuden suorittamiseen, kannattaa ottaa oma juomavyö mukaan.

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä osoitteessa registration.jukola.com käyttämällä kirjautumiseen seuran ilmoittajan Jukola-tiliä. Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava pe 17.6.2022 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi pe 17.6.2022 klo 18.00 ja näkyy siitä lähtien Lukkari-Jukolan internetsivuilla.

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen kilpailuinfoon viimeistään 30 minuuttia ennen kyseisen kilpailun alkua.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista sekä nuorten alaikärajan noudattamisesta. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2007 tai aiemmin syntyneet.

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailuinfosta pe 17.6.2022 klo 10.00–21.00 ja la 18.6.2022 klo 8.00–22.00. Joukkuemateriaali luovutetaan vain seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumisjärjestelmään. Joukkuemateriaalin noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat ja järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit sekä erikseen nimetyille joukkueille kilpailunumeroliivit. Seurakohtainen kartanpalautuskortti on ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä kilpailuinfossa hintaan 1€/4kpl.

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät kärjen osalta vuoden 2021 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakoodin tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailijan on huolehdittava, että kilpailunumero on kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. Kilpailunumero on kiinnitettävä huolellisesti neljällä hakaneulalla.

Nimetyille joukkueille jaetaan kilpailunumeroliivit. Se on pidettävä näkyvissä eikä sitä saa peittää kilpailun aikana. Kilpailunumeroliivi on hylkäyksen uhalla pidettävä päällä uloskirjautumiseen asti. GPS-seurantalaitetta käyttämään valitut joukkueet käyttävät kilpailunumeroliiviä. Kilpailunumeroliivit jaetaan etukäteen muun kilpailumateriaalin yhteydessä.

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta kaikilla osuuksilla. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta. GPS-seurannassa on noin 30 joukkuetta sekä Venlojen että Jukolan viestissä.

Seurantalaite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-pisteessä. Seurantalaite ja kilpailunumeroliivi, jossa on tasku seurantalaitteelle, on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois. GPS-seurantalaite tulee pukea viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Järjestäjä voi muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana. Viestin aikana GPS-seurantaan valittu joukkue käyttää normaalia kilpailunumeroa.

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. GPS-tietoja reaaliaikaisesti lähettävien omien laitteiden käyttö on kokonaan kielletty, ainoastaan järjestäjät antavat seurantalaitteita joidenkin joukkueiden käyttöön. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään kilpailusuorituksen edistämiseksi. Tallennetun reittidatan saa ladata internettiin tai muihin palveluihin vasta Jukolan viestin uusintalähdön jälkeen.

Oman matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa. Kartan kuvaaminen kilpailun aikana on kielletty.

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilla alueilta.

Haastattelut ja valokuvaus

Kilpailijoiden haastattelut tapahtuvat Emit-tarkastuksen jälkeen tai mediakeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään mediatilaisuus heille erikseen annattavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen.

Palkintojenjako

Jukolan viestin 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestin 25 parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaat joukkueet palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako tapahtuu la 18.6.2022 klo 19.00 alkavan Jukolan juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua klo 19.00 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään su 19.6.2022 klo 9.40 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua klo 9.30 heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille.
Palkintojen jakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukanaan mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai muu tunnus on sallittu.

Jukolan viestin sanoma

Perinteiden mukainen Jukolan viestin sanoma luetaan Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen kotipesästä.

Karttojen palautus

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa kilpailuinfossa sunnuntaina 19.6.2022 noin klo 9.30. Palautuskartat jaetaan seuroittain seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavaksi postitse, tulee kilpailuinfoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € maksu. Suuriin ja ulkomaille toimitettaviin lähetyksiin lisätään kilpailuinfossa olevan hinnaston mukainen postitusmaksu.

Muutokset kilpailuohjeisiin

Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan tarvittaessa. Kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailuinfon infotaululla sekä Lukkari-Jukolan internetsivuilla.

 

Kilpailun johto ja tärkeimmät toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja:Petri Paukkunen, 0400-669203, petri.paukkunen@jukola.com

Pääsihteeri:Mirkka Maisila, 040-5617173, mirkka.maisila@jukola.com

Viestintä- ja mediapäällikkö: Sanna Nyman, 040-5962200, sanna.nyman@jukola.com

Kartta- ja ratapäällikkö: Pekka Lapila, 050-5485833, pekka.lapila@jukola.com

Ratamestarit:Maippi Antikainen, 050-5110756, maippi.antikainen@jukola.com ja Heikki Andersson, 0440-745555, heikki.andersson@jukola.com

Tulospalvelu: Antti Suonpää, 040-5329450, antti.suonpaa@jukola.com

Tekninen asiantuntija: Jaakko Lajunen, 040-0142222, jaakko.lajunen@jukola.com

Ratavalvoja: Ilkka Saarimäki (Angelniemen Ankkuri)

Maalituomari: Tuija Katajamäki (Kauhavan Wisa)

Tuomarineuvosto:

Pj. Pekka Vuorinen (OK Trian)

Katri Lindeqvist (Paimion Rasti)

Jouni Lipponen (Keravan Urheilijat)