Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV

Venlakavlen

Starten sker på lördagen den 17.6. 2023 kl. 14.00. Incheckning till startområdet ska göras senast 20 minuter före start. Efter registrering och tömning av Emit-kort fortsätter löpare till uppvärmningsområdet. Därefter agerar startande löpare enligt instruktionerna under rubriken “Start”.

Sträcka   Längd   Stigning   Löptid   Växling
1.   6,6–6,7 km   160 m   45 min   14:45
2.   5,2–5,3 km   130 m    34 min   15:19
3.   6,5–6,6 km   160 m   46 min   16:05
4.   7,6–7,7 km   210 m   51 min   16:56
Totalt   26,1 km   660 m   2 h 55 min

 

I banlängden ingår 500 m snitsel. Alla sträckor är gafflade. Sträcka 2 rekommenderas för löpare f. 2007-2008. Målet i Venlakavlen stängs 17.6. 2023 kl 22.30.

 

Jukolakavlen

Starten sker på lördagen den 17.6. 2023 kl. 23.00. Incheckning till startområdet ska göras senast 20 minuter före start. Efter registrering och tömning av Emit-kort fortsätter löpare till uppvärmningsområdet. Därefter agerar startande löpare enligt instruktionerna under rubriken “Start”.

Sträcka   Längd   Typ   Stigning   Löptid   Växling
1.   12,6 – 12,8 km   skymning/natt   240 m   73 min   00:13
2.   12,7 – 12,9 km   natt   285 m   76 min   01:29
3.   14,1 – 14,4 km   natt/gryning   360 m   84 min   02:53
4.   8,0 – 8,2 km   gryning/dag   240 m   48 min   03:41
5.   9,3 – 9,5 km   dag   275 m   55 min   04:36
6.   9,1 – 9,3 km   dag   275 m   54 min   05:31
7.   14,9 – 15,1 km   dag   445 m   87 min   06:58
Totalt   81,5 km   2120 m   7h 58 min

 

I banlängden ingår 500 m snitsel. Alla sträckor är gafflade. Sträckorna 4-6 rekommenderas för löpare födda 2007-2008. Målet i Jukolakavlen stängs 18.6. 2023 kl 15.00

 

Tävlingsregler och direktiv

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) tävlingsregler för orientering och arrangörernas direktiv. Tävlingsregler (på finska) finns på hemsidan www.suunnistusliitto.fi och på tävlingsinfo.

 

Terräng

Tävlingsterrängen ligger i området mellan  byacentret i Ebbo  och Seitlax – Vålax i Borgå. Det har inte varit några tävlingar i den norra delen av terrängen på mer än 30 år. Senast det var en tävling i södra delen år 2003. Gamla kartor över området finns till påseende på informationstavlan vid tävlingsinfot  och på Porvoo Borgå Jukolas hemsida.

Terrängen i tävlingsområdet  i Porvoo Borgå Jukola är  omväxlande och mångsidig. Å ena sidan branta skarpa bergsområden och å andra sidan i områdets södra delar vidsträckta låga bergsområden, och ibland ödemarkslika blandskogsområden. Höjdskillnaderna varierar beroende på terrängen, 20 – 40 m. Typisk östnyländsk ställvis stenig terräng och riklig undervegetation, vilket   påverkar framkomligheten. Berg i dagen -områdena är däremot lättframkomliga. På grund av detta kommer kilometerfarten att variera avsevärt i  olika terrängområden. Sikten är för det mesta god förutom vid ungskog och täta skogspartier som domineras av lövträd. Som ett resultat av ett aktivt skogsbruk syns även avverkningar av olika åldrar, gallringar och snår tydligt i terrängen. Det finns några skyddade terrängobjekt i området. Området korsas  av ett nätverk av skogsvägar. Förutom de spår/stigar som skapas av det rikliga älg- och rådjursbeståndet finns det knappt med upptrampade stigar på kartan.

Banläggarens mål i planeringen av banorna har varit att utnyttja alla de olika terrängtyper som området erbjuder och att erbjuda utmanande orientering för alla sträckor från K-punkten till de allra sista kontrollerna. Banläggarna har haft en mycket bra orienteringskarta, som utmärkt beskriver de olika terrängtypernas mångfald.

TV-produktionens konstruktioner är inte markerade på kartorna och TV-kontroller framgår inte i angivelserna. Löpande kameramän kan springa i terrängen och filma. Stafetterna kan även filmas med TV-produktionens drönare eller kamerabil.

 

Karta och angivelser

Tävlingskartan är i skala 1:10000, ekvidistans 5 m, kartnormen enligt ISOM2017.

Kartan har ritats av Jussi Silvennoinen 2019-2022. Venlornas kartstorlek  är  A3. I Jukolakavlen varierar kartans storlek beroende på etappen. Kartan är i en plastficka. Angivelserna är tryckta på kartan. Kontrollangivelserna är tryckta  bredvid kontrollringarna på kartan.

 

Tillägg 15.6.2023

Efter tryckning av tävlingskartorna en liten gallring har gjorts i tävlingsterrängen. Den syns inte i tävlingskartorna. Observera bifogad bild om ändringen som framläggas till påseende också i växlingsområdet.

 

Modellorientering

Under Jukolahelgen finns det möjlighet till modellorientering i tävlingscentralens omedelbara närhet. Kartläggning, kontrollringar och kontrollangivelser motsvara de som används i själva Jukola. Vid kontrollerna finns  skärm och kontrollkod. Kartorna säljs i tävlingsinfo fre 16.6.2023 fr.o.m. kl. 10.00 för 10€. Modellorienteringen är till förfogande 16.6 kl. 10.00 – 18.6 kl. 15.00.

 

Förbjudna områden

Förbjudna områden har markerats på tävlingskartan. Ifall det förbjudna området omringas av en heldragen linje, har motsvarande område spärrats av med heldragen snitsling. Alla tomtmarker är förbjudna områden. I terrängen finns mindre enstaka förbjudna områden såsom naturobjekt eller farliga områden i terrängen, som har markerats i terrängen med snitsel för förbjudet område. Dessa föremål är inte markerade på kartan med symbol av förbjudet område.

Förbjudet område -snitsling i terrängen.


Banmarkeringar

Banmarkeringarna  är i enlighet med reglerna för orientering. Alla banor innehåller obligatorisk snitsel vilken absolut ska följas. Banornas obligatoriska snitslingar i terrängen är utmärkta med ett heldraget vitt band. Start- och målfållor är avgränsade med staket.


 

Kontroller och stämpling

Vi använder Emit stämpling. Tävlingskontrollerna är likadana som modellkontrollerna. Modellkontrollerna finns vid tävlingsinfo och vid ingången till starten. Det finns inga reflex vid kontrollerna. Kontrollerna ska tas i nummerordning. Både kontrollsiffran och kontrollkoden är tryckta på kartan bredvid kontrollringen. Växel- och målstämpling används i tävlingen. 

Kontrollerna ligger nära varandra i terrängen. tävlande bör kontrollera kodsiffran mycket noga.


I bilden ovanför visas placeringen av de sista kontrollerna. Uppfångande snitsel till växling/mål. Kontrollera att du stämplar på rätt sista kontroll genom att kontrollera kodsiffran !


Emit-stämpling

I tävlingen används Emit-stämplingssystem, anvisningar angående systemet finns vid tävlingsinfo. Varje lag i Jukolakavlen ska ha minst 4 och i Venlakavlen 3 fungerande Emit-kort. Man kan använda samma kort i både Venla- och Jukolakavlen. Samma Emit-kort får ej användas på två sträckor i rad och ej i två olika lag i samma stafett.

I lagkuvert finns en backupplapp för varje tävlande. Backupplappen ska fästas i Emit-kortet. Varje tävlande ska skriva J (Jukola) eller V (Venla), lagnummer och sträcka på sin backupplapp. Fäst backupplappen i Emit-kortet med en liten tejpbit.

Emit-korten registreras i resultatservicesystemet i Emit-tältet strax efter MARSMARS-ingångsporten när man går in i start/växlingområdet. Efter detta tömmer tävlande sitt Emit-kort vid Emit-nollningen. Efter tömningen får man inte byta Emit-kort. Ifall  kortet ej går att registrera i systemet byts det defekta kortet ut mot ett hyrkort som kostar 40€. Man kan inte gå ut i terrängen med ett söndrigt Emit-kort. Man måste returnera och betala hykortet efter genomförd sträcka  varefter man får tillbaka sin egen Emit.

Endast tävlande med tävlingsnummer får tillträde till start- och växlingsområdet. Efter tömning av Emit-kortet får man inte avlägsna sig från start- och växlingsområdet. Incheckningen öppnas 75 minuter före Venla/Jukola-starten.

 

Incheckning sker stegvis i nummerordning: 

Lag    Venla  Jukola
> 1300 12:45-12:55  21:45-21:55
801-1300  12:55-13:10 21:55-22:10
401-800 13:10-13:25 22:10-22:25
< 401  13:25-13:40  22:25-22:40

 

Incheckning stängs 20 minuter före start i Venla- och Jukolakavlen och öppnas igen efter att starten skett och hålls öppen under stafetterna och stängs sedan 30 minuter efter omstart.

.

Samling på startrakan sker också stegvis med början 30 minuter före start

Lag   Venla     Jukola
> 1300  13:30  22:30
801-1300      13:40     22:40
< 800   13:50 22:50

                                      

Tillträde till start stängs 10 minuter före start.

Efter växling/målgång avläses Emit-kortet i Emit-tältet och informationen sparas i resultatsystemet. Ifall oklarheter förekommer, dirigeras tävlande till klagomuren.

Hyrkort  returneras lagvis i samma påse de delades ut i. Försvunnen eller ej återlämnad Emit debiteras med 80 €/Emit. Om Emit-kortet används endast i Venlakavlen ska det återlämnas till tävlingsinfon direkt efter Venlakavlen.

Se till att du använder en ändamålsenlig Emit. Bara en oöppnad elektronisk Emit är tillåten i tävlingen.

Sista minuten -priset för ett Emit-kort är 40 €. Om man vill ha Emit-kort med lagmaterialet ska de hyras på förhand via anmälningsportalen senast 31.5.2023.

Emit-brickans funktion kan testas vid tävlingsinfo och ingångsporten. Sätt ditt kort i en stämplingsenhet som utrustats med en ledlampa. Om lampan blinkar när du teststämplar är din din Emit fungerande. Om batterinivån i din Emit är för låg är det möjligt att kortet inte kan avläsas och du måste hyra en Emit.

Testa även att stämpla på en modellkontroll. Modellkontrollerna finns vid tävlingsinfo och ingångsporten. I terräng, växling och mål stämplar man på likadana kontroller som modellkontrollerna. För att stämplingen ska registreras måste man sätta sin Emit ordentligt i stämplingsenheten. Då får man också en mekanisk backupptryck av en spik, i stämplingsenheten i sin backupplapp, vilket bevisar att du har besökt kontrollen även om elektronisk stämpling inte registrerats.

I uppvärmningsområdet finns ett arbetsbord med backupplappar och tillbehör.

 

Start

Startområdet ligger på en åker i tävlingscentralen. Överdragskläder får ej lämnas på staketet som avgränsar startområdet utan ska lämnas på eget ansvar på staketet som ligger mellan in- och utgångsportarna, där tävlande själv hämtar dem efter sin sträcka.

Gruppering i startled sker enligt instruktioner av speaker och funktionärer. Grupperingen börjar i de bakre leden senast 30 minuter före start. Tävlande börjar flytta sig på sina numrerade platser i startled 8 minuter innan start från den sidan av ledet där kartutdelaren med lednummer på sin nummerlapp står (t ex 1-20, 21-40 osv.) Tillgång till startområdet stängs 10 minuter innan start. Försenade tävlande får sina kartor från Helppi-punkten vid växling när starten har skett och de är tillgängliga under 30 minuters tid efter starten.

Tävlanden får kartan i sin hand. När funktionärer delar ut kartorna måste tävlanden kontrollera att numret på kartan motsvarar eget tävlingsnummer. Att få rätt karta är på tävlandes ansvar. Kartan är vikt och det är förbjudet att öppna den innan starten. Om man öppnar kartan för tidigt diskvalificeras laget.

Försvarsmakten skjuter startskottet.. Tävlande får inte röra  sig framåt innan startskottet. Lag som antingen tagit eller orsakat tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten filmas.

Start-, växlings- och målområdet är avgränsat med staket. K-punkten är utmärkt med en kontrollskärm.Man behöver inte stämpla vid K-punkten. Löpare på första sträckan kan bekanta sig med startrakan och värma upp ända till K-punkten.

Startrakan är kort och cirka 12 meter bred hela vägen. Var extra uppmärksamma.

Växling

Det är uppfångande snitsel från sista kontrollen till växling och mål. Tävlande som kommer till växling eller i mål dirigeras före mål enligt sträckan i egna växlings- och målfållor. Vid dirigeringen ser man etappnumren tydligt på tavlor  ovanför fållorna. OBS. Numreringen av fållorna ändras under loppets gång. Ledande lag på varje sträcka dirigeras till fållan längst ut till höger från tävlandens perspektiv. Funktionärer dirigerar orienterare till rätt fållor men vid rusning är det viktigt att inkommande tävlande väljer själv en rätt fålla.

Vid växling utförs en växlingsstämpling, kartan överlämnas till funktionär, sen fortsätter man till kartplankett och där tar man nästa etapps karta med eget lagnummer.

Orienterar som väntar vid växlingen värmer upp på uppvärmingsområdet. Det är förbjudet att värma upp till K-punkten.

OBS. Kartan dras uppåt, annars kan kartpåsen gå sönder.

Tävlande tar kartan till växlingsbommen och ger den till  löparen på nästa etapp. Kartan överlämnas lämpligast, vid enligt lagnummer markerade områden vid växlingsbommen. Om man inte hittar sin utgående lagkamrat under en måttlig tid, tas utgåendes karta till Helppi-punkten där försenad tävlande kan hämta sin karta.

Tävlande har själv ansvar att ta rätt karta dvs. det egna lagets karta för nästa etapp. Löparen som väntar vid växlingsbommen ska också kontrollera att hen har fått rätt karta innan hen ger sig ut på sin etapp. Att orientera med fel karta leder till diskvalificering.

Om lagets karta för nästa etapp inte finns på ställningen, ska inkommande löpare informera funktionärer vid kartplanket om detta. Därefter går tävlande och funktionären tillsammans till Helppi-punkten som ligger i andra ändan av växlingsbommen. Funktionären på Helppi-punkten ger tävlande en reservkartsblankett, vilken den tävlande ger till nästa etappslöpare som väntar vid växlingssbommen. På reservkartsblanketten finns en kartbild och muntlig beskrivning hur man hittar till platsen där reservkartorna delas ut.

Tävlande som har missat sin växling ska anmäla sig vid Helppi-punkten efter de har checkat in och nollat Emit-kortet. Där ger funktionären den karta löparen på den föregående etappen lämnat in.

Till växlingsområdet släpps  bara tävlanden med tävlingsnummer  och endast via Emit-incheckning och nollning. Inkommande löpare kan ses ungefär 70 m innan de anländer till växlingsbommen. Från uppvärmningsområdet ser man sista kontrollen och växlings- och målrakan. I växlingsområdet finns skärmar för uppföljning och man kan kolla på vilken onlinekontroll lagkamraten på pågående etapp senast  stämplat.

Det finns toa och vätskeställe i växlingsområdet. Första Hjälpen finns efter Emit-utläsningen. Tävlanden som har växlat får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emit-avläsningpunkten.

Växlingstider och placeringar registreras när löparen utför en växlingsstämpling som övervakas av ett lagrande videosystem.

Undvik att värma upp i vägen för tävlande. Tävlande vid växlingsbommen kan värma upp vid området invid växelbommen. En tävlande som redan växlat, på väg till Emit-kontrollpunkten  väjer för växlande tävlande.

 

Stängning av växling och förfarande vid omstart

Stafettlik växling i Venlakavlen stängs på lördagen den 17.6.2023 kl. 18.30. Omstart för sträckorna 2-4, för de lag som inte hunnit växla innan det, sker  kl 18.45 vid kartplanket. De lag som startar i omstart måste checka in senast 20 minuter innan omstart. Tävlanden flyttar sig till kartplanket ungefär 5 minuter innan omstart enligt speakerns och funktionärers instruktioner. I omstart sker starten enligt instruktioner av speakern. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet i Venlakavlen stängs kl. 22.30. 

I Jukolakavlen stängs den stafettlika växlingen på söndagen den 18.6.2022 kl. 8.45. Omstart för de lag som inte hunnit växla sker i två omgångar.

Sista sträckans (7.) löpare har omstart kl. 9.00. Denna grupp ska ha checkat in senast kl. 8.40. Efter inläsning av Emit-kort och nollning flyttar sig tävlande till kartplanket ungefär 5 minuter innan start och enligt instruktioner av speaker och funktionärer. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Löpare på sträckorna 2-6 ska checka in senast kl. 9.10.

Omstart för sträckorna 2-6 sker kl. 9.30. Under första omstarten dirigeras löpare på sträckorna 2-6 bort från startområdet för att 7. sträckan kan starta tryggt. Löparna på sträckorna 2-6 flyttar sig till kartplanket ungefär 5 minuter innan start och enligt instruktioner av speaker och funktionärer. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Målet i Jukolakavlen stängs kl. 15.00 och intagning av kontroller påbörjas.

 

Mål

I båda stafetterna springer sista sträckans löpare i målfållan längst till höger från löpriktning sett. Målordning av de 30 första lagen bestäms av måldomaren och med hjälp av målkameran i fall det blir spurtstrider. Målet är utmärkt med ett vitt målat streck och en målskylt. Efter målgången ska ankaretappens löpare omedelbart stämpla. Efter målstämplingen avläses prispallslagens ankares emit-kort på målområdet.

Målordning och -tid av andra lag bestäms med målstämpling strax efter mållinjen. Stämplingstiden fastställs när man slår emit-kortet i stämplingsenheten. Målstämplingen övervakas av lagrande videosystem. Ankaretappens löpare i lagen utanför prispallsplacering ska följa vägvisning till Emit-avläsningspunkten för avläsning av Emit-kortet.

 

Klagomur

Vid ingångsporten och Emit-kontrollpunkten ligger klagomuren där oklarheter i tävlingsprestation utreds. Klagomuren är öppen under tävlingens gång från lördagen den 17.6.2023 kl. 13.00 till söndagen den 18.6. kl. 16.00. Möjliga förslag för diskvalificering av ett lag hanteras vid behov på klagomuren tillsammans med lagledaren. Lagledaren kan hämtas till klagomuren enligt instruktioner man får. Möjliga anmälningar om regelbrott eller protester ska lämnas in skriftligt på ett papper under tävlingen, antingen till någon jurymedlem eller till klagomuren. Inlämnaren måste lämna sina person- och kontaktuppgifter.

Ej godkända lag (avbrutit eller diskvalificering)

Ej godkända lag kan fortsätta sin tävling som stafett ända till målgång. Lagets resultat visas på resultatlistan som ej godkänd. Tävlande växlar normalt. Om ett ej godkänt lag är mindre än 30 minuter efter täten dröjs lagets nästa växling så att laget får växla först när det är minst 30 minuter bakom täten. Ovan nämnda lagets karta tas bort från kartplanket och ersätts med en gul blankett med lagets nummer och etappnummer. Inkommande löpare tar blanketten från ställningen och ger den till nästa etapps löpare som går med blanketten till Helppi-punkten där en ny karta utlämnas när 30 minuter har gått sedan täten växlade.

En tävlande som har avbrutit måste komma från terrängen via målsnitslingen och växlingsområdet till emit-avläsningen. Om tävlanden som har avbrutit inte kan komma via växlingen ska lagledaren eller personalen på Första Hjälpen informera klagomuren och samtidigt returnera tävlandes karta. Ett lag räknas som avbrutet om tävlande själv meddelar om sin avbrytning vid Emit-avläsningen. Tävlanden som skadat sig i terrängen och avbrutit där lämnar in sin karta till Första Hjälpens personal. Ett meddelande om dessa lag visas även på Helppi-punktens infotavla. Ifall ett lag avbrutit på grund av skada kan  de övriga lagmedlemmarna löpa sin etapp i omstarten.

 

Resultatservice och resultat

Under tävlingen ses resultat på resultattavlan, på Porvoo Borgå Jukolas hemsida  ww.jukola.com/2023 och i Jukola appen. Vid oklarheter kring resultat ska klagomuren kontaktas.

Om avbrytningar och diskvalificeringar informeras på resultattavlan och för tätens del även av speakern. Klagomål eller anmärkningar angående resultat skickas direkt till  Timo Kokko, timo.kokko@jukola.com.

 

Vätskeplatser och Första Hjälp

Vätskeplatser och Första Hjälpen i terrängen är tryckta på kartan med banpåtryckningsfärg enligt kartnormen. I tävlingen finns även vätskekontroller vilka är markerade i kontrollangivelser. På vätskeplatser och -kontroller finns förutom vatten  den officiella Jukola sportdrycken Maxim. Vid vätskeplatser finns sopkärl dit muggar, gelförpackningar och annat skräp ska slängas. Visa respekt för naturen och släng skräp i samlingskärl som reserverats för dem. Om du vid  varmt väder misstänker att du behöver mycket vätska ta med dig  eget vätskebälte.

 

Laguppställningar

Laguppställningar registreras via registration.jukola.com genom att logga in med föreningsanmälningsansvarigas Jukola-konto. Laguppställningar i båda stafetterna ska registreras senast torsdagen den 15.6.2023 kl. 18.00. Man kan registrera laguppställningen även tidigare som icke officiella, då publiceras de torsdagen den 15.6.2023 kl. 18.00. och kan ses på Porvoo Borgå Jukolas webbsida.Obs ! Tiden annan än under tidigare år!

Efter detta kan förändringar, i tvingande skäl, göras senast 30 minuter innan början av respektive stafetter.

Lagens anmälningsansvariga ansvarar för rätta personuppgifter av löpare och att åldersgränsen av unga löpare efterföljs. 2008 eller tidigare födda får delta i tävlingen.

 

Lagmaterial / lagkuvert

Lagkuvert kan avhämtas från tävlingsinfo fre 16.6.2023 kl. 10.00–21.00 och lö 17.6.2023 kl. 8.00–22.00. Lagkuvertet utlämnas till föreningar endast mot en lapp, avsedd för avhämtning av lagmaterial, förutsatt att alla avgifter är betalda och laguppställningar lämnats in i systemet. Lappen för hämtning av lagmaterial skickas till föreningarna i början av  juni via e-post.

Lagkuvertet  innehåller lagens nummerlappar, Emit-backupplappar, Emit-kort som hyrs av arrangören och nummervästar för utvalda klubbar.

Kartutlämningskort för en enskild förening är i första hand i lagkuvertet för klubbens första lag i Jukolakavlen. Säkerhetsnålar för nummerlappar finns inte i lagkuverten. De säljs i tävlingsinfot, 1€/4 säkerhetsnålar.

 

Startnummer

Startnummer följer placeringar i Jukola- och Venlakavlen 2022. Föreningens första lag får det lägsta startnumret. Streckkoden i nummerlappen måste vara oskadd när man går in i växlings- och målområdet.

Tävlanden måste se efter att startnumret är helt synlig under hela sträckan. Startnumret ska noga fästas med fyra säkerhetsnålar.

Utvalda lag tilldelas nummervästar. Nummervästen ska vara synlig och får ej täckas under tävlingen. Tävlanden ska ha nummervästen på sig ända till utcheckning för att undvika diskvalificering. Lagen som har utvalts att springa med GPS-sändaren använder nummervästar. Nummervästarna delas ut på förhand tillsammans med annat lagmaterial.

 

 

GPS-tracking

I båda stafetterna används gps-tracking på alla sträckor. Ett lag som vägrar att bära en gps-sändare stängs av från tävlingen. Ungefär 30 lag i både Venla- och Jukolakavlen är med i gps-trackingen.

Arrangörerna installerar Gps-sändaren åt tävlanden vid gps-punkten i samband med ingångsporten.En numrerad GPS-väst för de utvalda lagen delas ut i samband med lagkuvertet. Sändaren och  nummervästen med en ficka för sändare ska bäras från incheckningen tills man efter  genomförd etapp  returnerar sändaren till arrangörerna. Gps-sändaren ska kläs på senast 15 minuter innan växling/start.Arrangören kan under stafettens gång byta lag som ska bära GPS-sändare. Lagen som under tävlingens gång har valts att bära gps-sändaren fortsätter att ha sitt vanliga startnummer på sig.

 

Användning av egna GPS-trackers och mobiltelefoner under tävlingens gång

Gps-klockor utan kartvisning är tillåtna. Sändare som skickar gps-information i realtid är totalförbjudna. Endast arrangörerna delar ut trackers för utvalda lag. Sparad gps-information får ej användas för att gynna någons tävlingsprestation. Sparad tävlingsdata från Venla- eller Jukolakavlen får läggas ut på internet eller dylikt först efter omstarten i Jukolakavlen söndagen den 18.6.2023 kl.9.00.

Av säkerhetsskäl är det tillåtet att ha sin egen mobiltelefon med sig i skogen men den ska vara stängd i växlingsområdet och under tävlingsprestationen och får användas bara i nödsituationer. Att fota sin karta under tävlingens gång är förbjudet.

 

Lagledare

Lagledare och tränare får ej gå in i start-, växlings- eller målområdet. Nödvändiga serviceåtgärder kan göras i områdena reserverade för publiken.

 

Intervjuer och fotografering

TV-, radio- och arenaintervjuer av tävlanden sker direkt efter växling vid intervjupunkten i  närheten av växlingsbommen.Annan media har möjlighet till intervju av tävlande efter Emit-avläsningen eller på mediacentret. Medieträff för topplagen i båda stafetterna anordnas så fort som möjligt efter målgången enligt särskilda instruktioner som ges till lagen.

 

Prisceremoni

De 25 bästa lagen i båda stafetterna premieras med medaljer och plaketter. De bästa lagen får även hederspris. Alla priser delas ut på festscenen. Prisceremonin för Venlakavlen sker på lördagen 17.6.2023 kl. 19.00 i samband med Jukola festen som börjar då. De premierade lagen i Venlakavlen måste anlända till dem hänvisade platser bredvid festscenen senast kl.18.50. Prisceremonin för Jukolakavlen börjar på söndagen den 18.6.2023 kl. 9.40. De premierade lagen i Jukolakavlen måste anlända till dem hänvisade platser bredvid festscenen senast kl. 9.30. De prisbelönta lagen får ej medta reklamflaggor eller annat reklammaterial. Föreningsvimplar eller  -logon är tillåtna.

 

Jukola kavlens budskap

Jukolakavlens budskap läses traditionsenligt av segrarlaget efter målgången vid reklamtavlan invid målet.

 

Kartutlämning

Utlämning av kartor i Jukola och Venlakavlen börjar på söndagen den 18.6 2023 cirka kl. 9.30. Kartorna delas ut klubbvis mot kartutlämningskort som finns i lagkuvertet för klubbens första lag i Jukolakavlen. 

I fall klubbens samtliga kartor skall skickas via post ska man på förhand lämna in postadress i tävlingsinfo och betala 20€ avgift. Vid  stora försändelser eller försändelser till utomlands läggs brevporto till enligt tabellen som kan ses på tävlingsinfo.

 

Förändringar i tävlingens-PM

Möjliga förändringar i tävlings-PM publiceras vid behov. Tävlings-PM kan ses på infotavlan vid tävlingsinfo och på Porvoo Borgå Jukolas hemsida.

Tävlingsledning och andra väsentliga funktionärer

 

Tävlingsledare: Kalevi Ilonen, 0400 310663, kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi

Generalsekreterare: Heidi Liljeström, 050 3637488, heidi.liljestrom@jukola.com

Informations- och mediainfo:  Nina Sevelius, 050 3677392, nina.sevelius@gmail.com

Ansvarig för kartor o banor:  Pasi Liitiäinen, 040 5402872, pasi.liitiainen@porvoo.fi

Banläggare: Stefan Karlsson, 040 7328070,  stefan.jukola2022@gmail.com och Pekka Vuorinen, 050 4692021, pekka.vuorinen@rt.fi

Resultatservice: Antti Granqvist, 0400 718 071, antti.granqvist@oktrian.fi

Teknisk kontrollant:   Jaakko Lajunen, 040-0142222, jaakko.lajunen@jukola.com

Bankontrollant:  Heikki Torniainen (LappRi)

Måldomare: Hannes Vickholm

 

Jury:

Ordförande: Petteri Palmi, LS-37

Medlem: Tuulia Kukkonen, VeVe 

Medlem: Teijo Oksanen, HS