Kolsmart Jukola -projekt

KOLSMART JUKOLA

 

Förhandsbeställ modellen för ett kolsmart evenemang här

 

Ansvarsfullhet, glädje av att röra på sig och välmående är grunden för Porvoo Borgå Jukola. Ansvarsfullhet är en väsentlig del i orienteringen och dess värden: vi bär ansvar för oss själva, kompisen och naturen. Jukola skapar en unik möjlighet för alla deltagare till glädjebringande motion – oberoende av om du hör till världseliten eller just har börjat med orientering som hobby. Vi tror också att det mentala och fysiska välmåendet byggs upp också av att röra sig i naturen och av att delta i ett kollektivt evenemang.

Ansvarsfullhet är ett vitt begrepp och därför ville vi begränsa Porvoo Borgå Jukolas ansvarsfullhet till ett tema nära orientering, slutresultatet blev att vi sätter som mål att bygga ett stort evenemang med så litet koldioxidavtryck som möjligt.

Vi pratar om kolsmarthet, för vi kan inte förverkliga ett koldioxidneutralt evenemang. Vi strävar ändå efter att, så bra vi kan, reflektera över och förverkliga konkreta och mätbara åtgärder som en del av vardagen – att agera koldioxidsmart, genom att använda sunt bondförnuft och följa regler för hur man uppför sig. Som en del av denna helhet definierar man bland annat för första gången Jukolakavlens koldioxidavtryck.

Vår målsättning är också att bygga en verksamhets- och inlärningsmodell som man kan ha nytta av under kommande Jukolatävlingar och andra motsvarande evenemang. Jukola arrangerar man inte ensam, utan det förutsätter ett brett kompanjonnätverk. Vår målsättning är att få såväl de offentliga och företagskompanjonerna som alla andra intressentgrupper att delta i arrangerandet av ett koldioxidsmart Jukola.

En central målsättning är att öka positiv medvetenhet om kolsmarthet och skapa diskussion kring temat med såväl deltagare, kompanjoner som inom vår egen organisation. Med anknytning till detta arrangerar vi bland annat Metsäareena-evenemanget fredagen den 16.6.2023.

Som en del av Koldioxidsmart Jukola –helheten förverkligas ett koldioxidsmart Jukola –projekt i samarbete med Östra Nylands utvecklingsbolag Posintra, Aaltouniversitetet och de företag som deltar i förverkligandet av Jukola.

 

Synvinklar på kolsmarthet

Vi vill påverka Jukolas koldioxidavtryck ur två olika synvinklar: via operatörerna och via handlingar. Med operatörer menar vi arrangörer och deltagare. Vi strävar helt enkelt efter att söka lösningar för hur tävlingsarrangören, kompanjonerna och deltagarna genom sina val och handlingar kan minska koldioxidavtrycket. Med handlingar menar vi mål som vi kan påverka. I praktiken betyder detta att vi söker sätt att minska på Jukolas koldioxidavtryck, förstora kolhandavtrycket och framför allt bygga upp en verksamhets- och inlärningsmodell, som man kan dra nytta av också i framtiden.

I kolsmart Jukola -projektet utvecklas och testas en verksamhets- och inlärningsmodell för storevenemang med målsättning att uppnå ett möjligast litet kolavtryck. Modellen testas i samband med deltagande företag och samarbetspartners. Verksamhets- och inlärningsmodellen konkretiseras och testas under Borgå Jukola 17-18.6.2023. Projektet minskar på Borgå Jukolas koldioxidutsläpp genom att prioritera och välja ut de centrala delområden och åtgärder med vilkas utveckling man kan nå sina mål mest effektivt.

Projektet verkställs i samarbete mellan utvecklingsbolaget Posintra Oy, orienteringsklubben OK Trian och Aalto universiteten under åren 2022 och 2023.

 

Kom med och bygg ett kolsmart Jukola!

 

Officiella projektsidorna hittar du här.